مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتلاترک مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل اترک مشهد

شروع قیمت از 327,000 تومان

هتلجواد مشهد

تخفیف رزرو تا

٪41

هتل جواد مشهد

شروع قیمت از 500,000 تومان

هتلالماس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل الماس مشهد

شروع قیمت از 438,000 تومان

هتلتارا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪62

هتل تارا مشهد

شروع قیمت از 260,000 تومان

هتلکیانا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪57

هتل کیانا مشهد

شروع قیمت از 730,000 تومان

هتلرفاه مشهد

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل رفاه مشهد

شروع قیمت از 300,000 تومان

هتلمشهد مشهد

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل مشهد مشهد

شروع قیمت از 432,000 تومان

هتلالماس نوین مشهد

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل الماس نوین مشهد

شروع قیمت از 414,000 تومان

هتلعماد مشهد

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل عماد مشهد

شروع قیمت از 480,000 تومان

هتلایران مشهد

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل ایران مشهد

شروع قیمت از 343,000 تومان

هتلسلام مشهد

تخفیف رزرو تا

٪58

هتل سلام مشهد

شروع قیمت از 300,000 تومان

هتلآبان مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل آبان مشهد

شروع قیمت از 342,000 تومان

هتلفردوس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل فردوس مشهد

شروع قیمت از 346,000 تومان

هتلسارینا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪56

هتل سارینا مشهد

شروع قیمت از 200,000 تومان

هتلتابران مشهد

تخفیف رزرو تا

٪3

هتل تابران مشهد

شروع قیمت از 480,000 تومان

هتلآسیا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪4

هتل آسیا مشهد

شروع قیمت از 309,000 تومان

هتلخورشید تابان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل خورشید تابان مشهد

شروع قیمت از 214,000 تومان

هتلالغدیر مشهد

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل الغدیر مشهد

شروع قیمت از 350,000 تومان

هتلمیثاق مشهد

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل میثاق مشهد

شروع قیمت از 156,000 تومان

هتلتوریست توس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪57

هتل توریست توس مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلمرآت مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل مرآت مشهد

شروع قیمت از 320,000 تومان