به شهر يزد و رزرو هتل های يزد خوش آمدید!

از تاریخ :

به مدت :

گروه هتل های مهر
هتل صفاییه یزد
هتل الزهرا یزد
هتل ۴ ستاره داد یزد
هتل ارگ جدید يزد

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل ارگ جدید يزد

شروع قیمت از ۵۲۰,۰۰۰ تومان

هتل داد يزد

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل داد يزد

شروع قیمت از ۵۳۵,۰۰۰ تومان

هتل صفائیه يزد

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل صفائیه يزد

شروع قیمت از ۵۱۷,۰۰۰ تومان

هتل باغ مشیرالممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪37

هتل باغ مشیرالممالک يزد

شروع قیمت از ۵۲۰,۰۰۰ تومان

هتل آنتیک ملک التجار يزد

تخفیف رزرو تا

٪59

هتل آنتیک ملک التجار يزد

شروع قیمت از ۳۷۸,۰۰۰ تومان

هتل موزه فهادان يزد

تخفیف رزرو تا

٪59

هتل موزه فهادان يزد

شروع قیمت از ۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل الزهرا يزد

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل الزهرا يزد

شروع قیمت از ۲۰۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مهر يزد

تخفیف رزرو تا

٪58

هتل سنتی مهر يزد

شروع قیمت از ۳۳۸,۰۰۰ تومان

هتل لاله يزد

تخفیف رزرو تا

٪58

هتل لاله يزد

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی والی يزد

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل سنتی والی يزد

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل تاریخی لب خندق يزد

تخفیف رزرو تا

٪45

هتل تاریخی لب خندق يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل فاضلی يزد

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل فاضلی يزد

شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی فیروزه يزد

تخفیف رزرو تا

٪15

هتل سنتی فیروزه يزد

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی الماس يزد

تخفیف رزرو تا

٪15

اقامتگاه سنتی الماس يزد

شروع قیمت از ۱۸۶,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی شاه ابوالقاسم يزد

تخفیف رزرو تا

٪58

اقامتگاه سنتی شاه ابوالقاسم يزد

شروع قیمت از ۳۶۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی شعرباف يزد

تخفیف رزرو تا

٪16

اقامتگاه بومگردی شعرباف يزد

شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل بوتیک هومان يزد

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل بوتیک هومان يزد

شروع قیمت از ۳۷۶,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان يزد

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل پارسیان يزد

شروع قیمت از ۴۳۷,۰۰۰ تومان

هتل کاروانسرای مشیر يزد

تخفیف رزرو تا

٪21

هتل کاروانسرای مشیر يزد

شروع قیمت از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی خوان دوحد يزد

تخفیف رزرو تا

٪50

هتل سنتی خوان دوحد يزد

شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل جهانگردی يزد

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل جهانگردی يزد

شروع قیمت از ۷۲۴,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مظفر يزد

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل سنتی مظفر يزد

شروع قیمت از ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی پارس يزد

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل سنتی پارس يزد

شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی کاروان يزد

تخفیف رزرو تا

٪26

مجتمع اقامتی کاروان يزد

شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی پارسیک يزد

تخفیف رزرو تا

٪15

اقامتگاه سنتی پارسیک يزد

شروع قیمت از ۱۸۶,۰۰۰ تومان

هتل فرهنگ يزد

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل فرهنگ يزد

شروع قیمت از ۲۷۰,۰۰۰ تومان

هتل راه و ما يزد

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل راه و ما يزد

شروع قیمت از ۲۶۲,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی نقره يزد

تخفیف رزرو تا

٪21

اقامتگاه بومگردی نقره يزد

شروع قیمت از ۱۸۶,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی جنگل يزد

تخفیف رزرو تا

٪29

اقامتگاه سنتی جنگل يزد

شروع قیمت از ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی يزد

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل سنتی يزد

شروع قیمت از ۲۵۴,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی آرا يزد

تخفیف رزرو تا

٪25

اقامتگاه سنتی آرا يزد

شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل اطلس يزد

تخفیف رزرو تا

٪49

هتل اطلس يزد

شروع قیمت از ۲۴۶,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه صفا يزد

تخفیف رزرو تا

٪56

اقامتگاه بومگردی خانه صفا يزد

شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی ترنج سبز يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی ترنج سبز يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آرامش (خاتم سابق) يزد

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل آرامش (خاتم سابق) يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی گیتی يزد

تخفیف رزرو تا

٪26

اقامتگاه سنتی گیتی يزد

شروع قیمت از ۲۰۵,۰۰۰ تومان

مجتمع میلاد نور(مجتمع گردشگری) يزد

تخفیف رزرو تا

٪11

مجتمع میلاد نور(مجتمع گردشگری) يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل ثلاثی يزد

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل ثلاثی يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

درحال بروزرسانی قیمت

خانه مسافر سرای کاوه يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

خانه مسافر سرای کاوه يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی ترمه يزد

تخفیف رزرو تا

٪25

اقامتگاه سنتی ترمه يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی سروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی سروش يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آواسا يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آواسا يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه بومگردی سرای درویش يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی سرای درویش يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی خوان سالار يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی خوان سالار يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل باغ شهران يزد

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل باغ شهران يزد

شروع قیمت از ۲۷۶,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی قنات يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی قنات يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آرتیمیس يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آرتیمیس يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل تهرانی يزد

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل تهرانی يزد

شروع قیمت از ۲۳۴,۰۰۰ تومان

هتل زنبق يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل زنبق يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

شروع قیمت از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی کهن پایاب يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی کهن پایاب يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سنتی رز يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل سنتی رز يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی خانه هرات يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی خانه هرات يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سنتی رویای قدیم يزد

تخفیف رزرو تا

٪43

هتل سنتی رویای قدیم يزد

درحال بروزرسانی قیمت

خانه مسافر حس خوب يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

خانه مسافر حس خوب يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سنتی کوروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل سنتی کوروش يزد

درحال بروزرسانی قیمت