به شهر يزد و رزرو هتل های يزد خوش آمدید!

از تاریخ :

به مدت :

۱۰۰هزار تومان کد تخفیف رزرو هتل
هتل باغ ۴ ستاره مشیرالممالک یزد
هتل ۴ ستاره پارسیان صفائیه یزد
هتل ۴ ستاره داد یزد
هتل داد يزد

تخفیف رزرو تا

٪۵۰

هتل داد يزد

شروع قیمت از ۲۴۵,۰۰۰ تومان

هتل صفائیه يزد

تخفیف رزرو تا

٪۳۸

هتل صفائیه يزد

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل باغ مشیرالممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪۳۸

هتل باغ مشیرالممالک يزد

شروع قیمت از ۲۹۲,۰۰۰ تومان

هتل موزه فهادان يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۸

هتل موزه فهادان يزد

شروع قیمت از ۲۲۸,۰۰۰ تومان

هتل آنتیک ملک التجار يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۹

هتل آنتیک ملک التجار يزد

شروع قیمت از ۲۲۵,۰۰۰ تومان

هتل لاله يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۲

هتل لاله يزد

شروع قیمت از ۲۰۲,۰۰۰ تومان

هتل ارگ جدید يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۵

هتل ارگ جدید يزد

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل تهرانی يزد

تخفیف رزرو تا

٪۳۵

هتل تهرانی يزد

شروع قیمت از ۱۸۵,۰۰۰ تومان

هتل تاریخی لب خندق يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۷

هتل تاریخی لب خندق يزد

شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان

هتل سنتی خوان دوحد يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۶

هتل سنتی خوان دوحد يزد

شروع قیمت از ۱۹۴,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان يزد

تخفیف رزرو تا

٪۶

هتل پارسیان يزد

شروع قیمت از ۱۶۸,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مهر يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۷

هتل سنتی مهر يزد

شروع قیمت از ۲۰۳,۰۰۰ تومان

هتل زنبق يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۷

هتل زنبق يزد

شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل اطلس يزد

تخفیف رزرو تا

٪۴۷

هتل اطلس يزد

شروع قیمت از ۱۵۹,۰۰۰ تومان

مهمانسرا جهانگردی يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۴

مهمانسرا جهانگردی يزد

شروع قیمت از ۲۷۱,۰۰۰ تومان

هتل فرهنگ يزد

تخفیف رزرو تا

٪۴

هتل فرهنگ يزد

شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مظفر يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۶

هتل سنتی مظفر يزد

شروع قیمت از ۱۶۲,۰۰۰ تومان

هتل سنتی کوروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪۷

هتل سنتی کوروش يزد

شروع قیمت از ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی رز يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۲

هتل سنتی رز يزد

شروع قیمت از ۲۲۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی رویای قدیم يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۶

هتل سنتی رویای قدیم يزد

شروع قیمت از ۲۵۲,۰۰۰ تومان

هتل سنتی والی يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۹

هتل سنتی والی يزد

شروع قیمت از ۱۴۴,۰۰۰ تومان

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۰

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

شروع قیمت از ۱۷۳,۰۰۰ تومان

هتل کاروان يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۸

هتل کاروان يزد

شروع قیمت از ۱۷۳,۰۰۰ تومان

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

تخفیف رزرو تا

٪۷

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

شروع قیمت از ۱۳۸,۰۰۰ تومان

هتل کاروانسرای مشیر يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۱

هتل کاروانسرای مشیر يزد

شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل خاتم يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۷

هتل خاتم يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل ثلاثی يزد

تخفیف رزرو تا

٪۵

هتل ثلاثی يزد

شروع قیمت از ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل فاضلی يزد

تخفیف رزرو تا

٪۳۷

هتل فاضلی يزد

شروع قیمت از ۲۴۴,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

تخفیف رزرو تا

٪۵

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

شروع قیمت از ۴۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خواجه خضر يزد

تخفیف رزرو تا

٪۵

اقامتگاه بومگردی خواجه خضر يزد

شروع قیمت از ۲۱۸,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

تخفیف رزرو تا

٪۵

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی  نقره يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۵

اقامتگاه بومگردی نقره يزد

درحال بروزرسانی قیمت