اپلیکیشن های مورد نیاز سفر را دانلود کنید

پس پرداخت
هتل فیروزه یزد
هتل های برتر یزد
هتل ۴ ستاره داد یزد
هتل داد يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪62

هتل داد يزد

شروع قیمت از ۲۷۵,۰۰۰ تومان

هتل صفائیه يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل صفائیه يزد

شروع قیمت از ۲۶۱,۰۰۰ تومان

هتل باغ مشیرالممالک يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪46

هتل باغ مشیرالممالک يزد

شروع قیمت از ۲۷۵,۰۰۰ تومان

هتل لاله يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل لاله يزد

شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان

هتل موزه فهادان يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪63

هتل موزه فهادان يزد

شروع قیمت از ۲۷۱,۰۰۰ تومان

هتل آنتیک ملک التجار يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آنتیک ملک التجار يزد

شروع قیمت از ۲۸۲,۰۰۰ تومان

هتل کاروانسرای مشیر يزد

تخفیف رزرو تا

٪51

هتل کاروانسرای مشیر يزد

شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان

هتل ارگ جدید يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪42

هتل ارگ جدید يزد

شروع قیمت از ۲۷۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی خوان دوحد يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل سنتی خوان دوحد يزد

شروع قیمت از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل الزهرا يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل الزهرا يزد

شروع قیمت از ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل تاریخی لب خندق يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل تاریخی لب خندق يزد

شروع قیمت از ۲۳۶,۰۰۰ تومان

هتل سنتی فیروزه يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪55

هتل سنتی فیروزه يزد

شروع قیمت از ۱۱۴,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل پارسیان يزد

شروع قیمت از ۲۴۷,۰۰۰ تومان

هتل فاضلی يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪53

هتل فاضلی يزد

شروع قیمت از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مهر يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪64

هتل سنتی مهر يزد

شروع قیمت از ۲۶۵,۰۰۰ تومان

هتل راه و ما يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل راه و ما يزد

شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل تهرانی يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل تهرانی يزد

شروع قیمت از ۱۶۶,۰۰۰ تومان

هتل زنبق يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪53

هتل زنبق يزد

شروع قیمت از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل اطلس يزد

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل اطلس يزد

شروع قیمت از ۱۳۹,۰۰۰ تومان

مهمانسرا جهانگردی يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪18

مهمانسرا جهانگردی يزد

شروع قیمت از ۳۵۶,۰۰۰ تومان

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

شروع قیمت از ۱۵۸,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مظفر يزد

تخفیف رزرو تا

٪58

هتل سنتی مظفر يزد

شروع قیمت از ۱۲۲,۰۰۰ تومان

هتل سنتی رز يزد

تخفیف رزرو تا

٪54

هتل سنتی رز يزد

شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی رویای قدیم يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل سنتی رویای قدیم يزد

شروع قیمت از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی والی يزد

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل سنتی والی يزد

شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

شروع قیمت از ۱۳۶,۰۰۰ تومان

هتل فرهنگ يزد

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل فرهنگ يزد

شروع قیمت از ۱۷۷,۰۰۰ تومان

هتل سنتی کوروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل سنتی کوروش يزد

شروع قیمت از ۱۶۳,۰۰۰ تومان

هتل آرامش (خاتم سابق) يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل آرامش (خاتم سابق) يزد

شروع قیمت از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی کاروان يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪33

مجتمع اقامتی کاروان يزد

شروع قیمت از ۱۴۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی الماس يزد

تخفیف رزرو تا

٪33

اقامتگاه سنتی الماس يزد

شروع قیمت از ۱۱۲,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه صفا يزد

تخفیف رزرو تا

٪50

اقامتگاه بومگردی خانه صفا يزد

شروع قیمت از ۹۰,۰۰۰ تومان

مجتمع میلاد نور(مجتمع گردشگری) يزد

تخفیف رزرو تا

٪30

مجتمع میلاد نور(مجتمع گردشگری) يزد

شروع قیمت از ۱۲۴,۰۰۰ تومان

هتل ثلاثی يزد

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل ثلاثی يزد

شروع قیمت از ۸۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

شروع قیمت از ۷۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر سرای کاوه يزد

تخفیف رزرو تا

٪43

خانه مسافر سرای کاوه يزد

شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی پارس يزد

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل سنتی پارس يزد

شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

تخفیف رزرو تا

٪38

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

شروع قیمت از ۲۰۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی نقره يزد

تخفیف رزرو تا

٪62

اقامتگاه بومگردی نقره يزد

شروع قیمت از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی سروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪15

اقامتگاه سنتی سروش يزد

شروع قیمت از ۸۲,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی سرای درویش يزد

تخفیف رزرو تا

٪8

اقامتگاه بومگردی سرای درویش يزد

شروع قیمت از ۱۹۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی جنگل يزد

تخفیف رزرو تا

٪22

اقامتگاه بومگردی جنگل يزد

شروع قیمت از ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل باغ شهران يزد

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل باغ شهران يزد

شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی قنات يزد

تخفیف رزرو تا

٪55

اقامتگاه سنتی قنات يزد

شروع قیمت از ۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آرتیمیس يزد

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل آرتیمیس يزد

شروع قیمت از ۱۵۱,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی آرا يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی آرا يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه بومگردی کهن پایاب يزد

تخفیف رزرو تا

٪21

اقامتگاه بومگردی کهن پایاب يزد

شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی خانه هرات يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی خانه هرات يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی حس خوب يزد

تخفیف رزرو تا

٪20

اقامتگاه سنتی حس خوب يزد

شروع قیمت از ۹۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی هومان يزد

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل سنتی هومان يزد

شروع قیمت از ۱۹۵,۰۰۰ تومان