اپلیکیشن اندروید اقامت 24 را نصب کنید

هتل ۴ ستاره داد یزد
هتل ۴ ستاره پارسیان صفائیه یزد
هتل ۴ ستاره راه و ما یزد
هتل داد يزد

تخفیف رزرو تا

٪۸

هتل داد يزد

شروع قیمت از ۲۱۵,۰۰۰ تومان

هتل صفائیه يزد

تخفیف رزرو تا

٪۳۱

هتل صفائیه يزد

شروع قیمت از ۲۰۷,۰۰۰ تومان

هتل باغ مشیرالممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪۳۹

هتل باغ مشیرالممالک يزد

شروع قیمت از ۲۶۶,۰۰۰ تومان

هتل موزه فهادان يزد

تخفیف رزرو تا

٪۳۴

هتل موزه فهادان يزد

شروع قیمت از ۱۹۵,۰۰۰ تومان

هتل آنتیک ملک التجار يزد

تخفیف رزرو تا

٪۳۴

هتل آنتیک ملک التجار يزد

شروع قیمت از ۲۰۷,۰۰۰ تومان

هتل لاله يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۳

هتل لاله يزد

شروع قیمت از ۲۱۹,۰۰۰ تومان

هتل سنتی خوان دوحد يزد

تخفیف رزرو تا

٪۳۰

هتل سنتی خوان دوحد يزد

شروع قیمت از ۱۵۲,۰۰۰ تومان

هتل ارگ جدید يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۸

هتل ارگ جدید يزد

شروع قیمت از ۲۵۴,۰۰۰ تومان

هتل تهرانی يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۴

هتل تهرانی يزد

شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل تاریخی لب خندق يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۲

هتل تاریخی لب خندق يزد

شروع قیمت از ۱۸۲,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان يزد

تخفیف رزرو تا

٪۶

هتل پارسیان يزد

شروع قیمت از ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مهر يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۵

هتل سنتی مهر يزد

شروع قیمت از ۱۹۵,۰۰۰ تومان

هتل راه و ما يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۳

هتل راه و ما يزد

شروع قیمت از ۱۹۴,۰۰۰ تومان

هتل زنبق يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۵

هتل زنبق يزد

شروع قیمت از ۲۴۳,۰۰۰ تومان

هتل اطلس يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۲

هتل اطلس يزد

شروع قیمت از ۱۵۳,۰۰۰ تومان

مهمانسرا جهانگردی يزد

تخفیف رزرو تا

٪۳۸

مهمانسرا جهانگردی يزد

شروع قیمت از ۲۴۵,۰۰۰ تومان

هتل فرهنگ يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱

هتل فرهنگ يزد

شروع قیمت از ۱۶۳,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مظفر يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۷

هتل سنتی مظفر يزد

شروع قیمت از ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی کوروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۵

هتل سنتی کوروش يزد

شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی رز يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۰

هتل سنتی رز يزد

شروع قیمت از ۲۵۲,۰۰۰ تومان

هتل سنتی رویای قدیم يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۵

هتل سنتی رویای قدیم يزد

شروع قیمت از ۲۸۳,۰۰۰ تومان

هتل سنتی والی يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۵

هتل سنتی والی يزد

شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۵

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی کاروان يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۹

مجتمع اقامتی کاروان يزد

شروع قیمت از ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۲

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل الزهرا يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۲

هتل الزهرا يزد

شروع قیمت از ۱۳۸,۰۰۰ تومان

هتل فاضلی يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۱

هتل فاضلی يزد

شروع قیمت از ۱۹۸,۰۰۰ تومان

هتل کاروانسرای مشیر يزد

تخفیف رزرو تا

٪۸

هتل کاروانسرای مشیر يزد

شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل خاتم يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۳

هتل خاتم يزد

شروع قیمت از ۱۶۳,۰۰۰ تومان

هتل فیروزه يزد

تخفیف رزرو تا

٪۶

هتل فیروزه يزد

شروع قیمت از ۱۹۳,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی میلاد نور(مجتمع گردشگری) يزد

تخفیف رزرو تا

٪۵

مجتمع اقامتی میلاد نور(مجتمع گردشگری) يزد

شروع قیمت از ۷۰,۰۰۰ تومان

هتل ثلاثی يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۰

هتل ثلاثی يزد

شروع قیمت از ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۰

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

شروع قیمت از ۵۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خواجه خضر يزد

تخفیف رزرو تا

٪۷

اقامتگاه بومگردی خواجه خضر يزد

شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

تخفیف رزرو تا

٪۶

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

شروع قیمت از ۲۰۹,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی  نقره يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۶

اقامتگاه بومگردی نقره يزد

شروع قیمت از ۲۳۶,۰۰۰ تومان

هتل سنتی سروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪۸

هتل سنتی سروش يزد

شروع قیمت از ۸۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی راچینه يزد

تخفیف رزرو تا

٪۸

اقامتگاه بومگردی راچینه يزد

شروع قیمت از ۵۵,۰۰۰ تومان

خانه مسافر سرای درویش يزد

تخفیف رزرو تا

٪۵

خانه مسافر سرای درویش يزد

درحال بروزرسانی قیمت