back-image-blur back-image

به شهر يزد و رزرو هتل های يزد خوش آمدید!

نام هتل یا شهر :

از تاریخ :

به مدت :

هتل باغ مشیر الممالک یزد
هتل صفاییه یزد
گروه هتل های مهر
هتل داد یزد
هتل داد يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل داد يزد

شروع قیمت از ۷۵۰,۰۰۰ تومان

هتل ارگ جدید يزد

تخفیف رزرو تا

٪15

هتل ارگ جدید يزد

شروع قیمت از ۷۸۰,۰۰۰ تومان

هتل صفائیه يزد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل صفائیه يزد

شروع قیمت از ۷۲۰,۰۰۰ تومان

هتل باغ مشیرالممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪43

هتل باغ مشیرالممالک يزد

شروع قیمت از ۷۱۰,۰۰۰ تومان

هتل آنتیک ملک التجار يزد

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل آنتیک ملک التجار يزد

شروع قیمت از ۴۹۱,۰۰۰ تومان

هتل موزه فهادان يزد

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل موزه فهادان يزد

شروع قیمت از ۶۱۰,۰۰۰ تومان

هتل الزهرا يزد

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل الزهرا يزد

شروع قیمت از ۳۲۷,۷۵۰ تومان

هتل سنتی مهر يزد

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل سنتی مهر يزد

شروع قیمت از ۵۹۸,۰۰۰ تومان

هتل لاله يزد

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل لاله يزد

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی والی يزد

تخفیف رزرو تا

٪62

هتل سنتی والی يزد

شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل تاریخی لب خندق يزد

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل تاریخی لب خندق يزد

شروع قیمت از ۵۳۵,۰۰۰ تومان

هتل فاضلی يزد

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل فاضلی يزد

شروع قیمت از ۳۸۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی فیروزه يزد

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل سنتی فیروزه يزد

شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی الماس يزد

تخفیف رزرو تا

٪37

اقامتگاه سنتی الماس يزد

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی شاه ابوالقاسم يزد

تخفیف رزرو تا

٪44

اقامتگاه سنتی شاه ابوالقاسم يزد

شروع قیمت از ۶۱۰,۰۰۰ تومان

هتل آواسا يزد

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل آواسا يزد

شروع قیمت از ۴۶۰,۰۰۰ تومان

هتل بوتیک هومان يزد

تخفیف رزرو تا

٪10

هتل بوتیک هومان يزد

شروع قیمت از ۶۳۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان يزد

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل پارسیان يزد

شروع قیمت از ۶۷۴,۵۰۰ تومان

هتل کاروانسرای مشیر يزد

تخفیف رزرو تا

٪31

هتل کاروانسرای مشیر يزد

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی خوان دوحد يزد

تخفیف رزرو تا

٪50

هتل سنتی خوان دوحد يزد

شروع قیمت از ۳۴۵,۰۰۰ تومان

هتل جهانگردی يزد

تخفیف رزرو تا

٪45

هتل جهانگردی يزد

شروع قیمت از ۶۲۱,۱۷۳ تومان

هتل سنتی مظفر يزد

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل سنتی مظفر يزد

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

تخفیف رزرو تا

٪50

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی کاروان يزد

تخفیف رزرو تا

٪20

مجتمع اقامتی کاروان يزد

شروع قیمت از ۴۲۴,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی پارسیک يزد

تخفیف رزرو تا

٪31

اقامتگاه سنتی پارسیک يزد

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل ترنج سبز يزد

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل ترنج سبز يزد

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل راه و ما يزد

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل راه و ما يزد

شروع قیمت از ۵۱۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی نقره يزد

تخفیف رزرو تا

٪33

اقامتگاه بومگردی نقره يزد

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی جنگل يزد

تخفیف رزرو تا

٪38

اقامتگاه سنتی جنگل يزد

شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی يزد

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل سنتی يزد

شروع قیمت از ۳۶۸,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی آرا يزد

تخفیف رزرو تا

٪13

اقامتگاه سنتی آرا يزد

شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان

هتل اطلس يزد

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل اطلس يزد

شروع قیمت از ۴۳۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه صفا يزد

تخفیف رزرو تا

٪56

اقامتگاه بومگردی خانه صفا يزد

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی گیتی يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی گیتی يزد

شروع قیمت از ۴۰۲,۵۰۰ تومان

هتل پارس يزد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل پارس يزد

شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی شعرباف يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی شعرباف يزد

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی خوان سالار يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی خوان سالار يزد

شروع قیمت از ۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل باغ شهران يزد

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل باغ شهران يزد

شروع قیمت از ۴۹۸,۰۰۰ تومان

هتل تهرانی يزد

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل تهرانی يزد

شروع قیمت از ۴۱۴,۰۰۰ تومان

هتل زنبق يزد

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل زنبق يزد

شروع قیمت از ۳۸۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی رویای قدیم يزد

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل سنتی رویای قدیم يزد

شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

هتل عمارت مالمیر يزد

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل عمارت مالمیر يزد

شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان

متل هفت شهر يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

متل هفت شهر يزد

شروع قیمت از ۷۰۰,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر بنیاد يزد

تخفیف رزرو تا

٪40

مهمانپذیر بنیاد يزد

شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آرتمیس يزد

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل آرتمیس يزد

شروع قیمت از ۶۵۲,۰۰۰ تومان

هتل سنتی کوروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪1

هتل سنتی کوروش يزد

شروع قیمت از ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل قنات يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل قنات يزد

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

مجتمع گردشگری میلاد نور يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

مجتمع گردشگری میلاد نور يزد

شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل سروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل سروش يزد

شروع قیمت از ۲۷۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی کهن پایاب يزد

تخفیف رزرو تا

٪18

اقامتگاه بومگردی کهن پایاب يزد

شروع قیمت از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

هتل فرهنگ يزد

تخفیف رزرو تا

٪14

هتل فرهنگ يزد

شروع قیمت از ۵۸۸,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی سرای کهن يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

مجتمع اقامتی سرای کهن يزد

شروع قیمت از ۴۲۰,۰۰۰ تومان

هتل دالان يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل دالان يزد

شروع قیمت از ۴۴۱,۰۰۰ تومان

اقامت در هتل های یزد و بازدید از بناهای تاریخی این شهر

وقتی صحبت از کویر، بادگیر و خانه‌های خشتی زیبا می‌شود، شهر یزد اولین گزینه‌ای است که در ذهن همه ما تداعی می‌شود. شهری با پیشینه تاریخی که به عنوان اولین شهر خشتی جهان در یونسکو به ثبت رسیده است. گردشگران زیادی مقصد سفر خود را شهر یزد قرار می‌دهند تا از نزدیک شاهد معماری زیبای این شهر باشند و گشت و گذار در ساباط‌ها و بازارهای تاریخی را تجربه کنند. علاوه بر این دلیل دیگری که یزد را به شهری پر سفر تبدیل کرده است، اهمیت این شهر به عنوان یکی از قطب‌های پزشکی ایران است. افراد بسیاری برای دریافت خدمات درمانی و سلامت راهی این شهر می‌شوند.

بهترین زمان سفر به یزد چه فصلی از سال است؟

اگر جزو کسانی هستید که تحمل هوای گرم و داغ شهر کویری یزد را ندارید، بهتر است از اوایل آبان تا اواخر اسفند و همچنین اوایل فصل بهار به یزد سفر کنید. در این بازه‌های زمانی یزد آب و هوایی نسبتا معتدل دارد و همچنین به راحتی می‌توانید به کویرنوردی که یک از تفریحات مختص شهر یزد است بپردازید. بسیاری از افراد ماه محرم را برای سفر به یزد انتخاب می‌کنند، زیرا حضور در مراسم‌های مذهبی یزد در محرم حال و هوای دیگری دارد.

در هنگام رزرو هتل یزد باید به چه نکاتی توجه نمود؟

در شهر یزد موقعیت مکانی هتل از نظر دسترسی به جاذبه‌های تاریخی چندان اهمیت ندارد، چرا که مسیرهای دسترسی در این شهر کوتاه است. با این حال اگر که به سبک سنتی و تاریخی شهر یزد علاقه‌مند هستید، بهتر است در بافت تاریخی شهر هتل رزرو نمایید. به طور کلی برای رزرو هتل های یزد بسته به هدف خود می‌توانید هتل نزدیک به فرودگاه، مرکز شهر، مراکز درمانی و…. را انتخاب نمایید. زمان سفر یکی از عواملی است که بر قیمت رزرو هتل در یزد و همچنین ظرفیت داشتن هتل های مورد نظر شما تاثیرگذار است، بنابراین در ایام شلوغ و پر مسافر شهر یزد بهتر است برای رزرو هتل سریع‌تر اقدام کنید. سفر در ایام غیر پیک و خلوت باعث می‌شود هزینه‌ها تا حدودی کاهش پیدا کند.

بهترین هتل یزد با معماری سنتی و تاریخی کدام است؟

بافت تاریخی شهر یزد خانه های سنتی و کاروانسراهای متعددی را در خود جای داده است، به طوری که امروزه تعداد زیادی از آنها به هتل و اقامتگاه سنتی تبدیل شده اند. بنابراین برای انتخاب بهترین هتل سنتی تاریخی در یزد بسته به بودجه مورد نظر خود از بین هتل‌های پنج ستاره تا یک ستاره و اقامتگاه‌های بومگردی گزینه‌های متعددی خواهید داشت. هتل‌های پنج ستاره داد و صفائیه یزد بهترین انتخاب‌ها برای اقامت در فضایی تاریخی و مجلل است. در بین هتل‌های چهار ستاره هتل باغ مشیر الممالک و هتل فهادان گزینه‌های بعدی شما خواهند بود. هتل سنتی فیروزه، هتل فاضلی و هتل مظهر نیز جزو هتل‌های سنتی سه ستاره در شهر یزد می‌باشد.

چگونه هتل‌های ارزان قیمت در یزد رزرو کنیم؟

برای رزرو آنلاین هتل‌های یزد با ارزان ترین قیمت می‌توانید هتل مورد نظر خود را در اقامت 24 با تخفیف‌‌های تا 60 درصد رزرو نمایید. قیمت ارزان هتل با توجه به موقعیت مکانی، امکانات، تعداد ستاره و همچنین بازه زمانی که شما برای سفر انتخاب کرده‌اید، متفاوت خواهد بود. بنابراین بهتر است لیست هتل‌های یزد در اقامت 24 را بر حسب قیمت مورد نظر خود فیلتر نمایید تا بهترین و مناسب‌ترین نتایج برای شما به نمایش گذاشته شود.

چگونه هتل‌های ارزان قیمت در یزد رزرو کنیم؟

برای رزرو آنلاین هتل‌های یزد با ارزان ترین قیمت می‌توانید هتل مورد نظر خود را در اقامت 24 با تخفیف‌‌های تا 60 درصد رزرو نمایید. قیمت ارزان هتل با توجه به موقعیت مکانی، امکانات، تعداد ستاره و همچنین بازه زمانی که شما برای سفر انتخاب کرده‌اید، متفاوت خواهد بود. بنابراین بهتر است لیست هتل‌های یزد در اقامت 24 را بر حسب قیمت مورد نظر خود فیلتر نمایید تا بهترین و مناسب‌ترین نتایج برای شما به نمایش گذاشته شود.