اپلیکیشن های مورد نیاز سفر را دانلود کنید

پس پرداخت
هتل فیروزه یزد
هتل های برتر یزد
هتل ۴ ستاره داد یزد
هتل داد يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪50

هتل داد يزد

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل صفائیه يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪45

هتل صفائیه يزد

شروع قیمت از ۲۵۸,۰۰۰ تومان

هتل باغ مشیرالممالک يزد
پرداخت اقساطی

تخفیف رزرو تا

٪45

هتل باغ مشیرالممالک يزد

شروع قیمت از ۲۸۳,۰۰۰ تومان

هتل لاله يزد

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل لاله يزد

شروع قیمت از ۲۲۵,۰۰۰ تومان

هتل موزه فهادان يزد

تخفیف رزرو تا

٪49

هتل موزه فهادان يزد

شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آنتیک ملک التجار يزد

تخفیف رزرو تا

٪43

هتل آنتیک ملک التجار يزد

شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتل ارگ جدید يزد

تخفیف رزرو تا

٪43

هتل ارگ جدید يزد

شروع قیمت از ۳۱۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی خوان دوحد يزد

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل سنتی خوان دوحد يزد

شروع قیمت از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل الزهرا يزد

تخفیف رزرو تا

٪42

هتل الزهرا يزد

شروع قیمت از ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل تاریخی لب خندق يزد

تخفیف رزرو تا

٪42

هتل تاریخی لب خندق يزد

شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی فیروزه يزد

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل سنتی فیروزه يزد

شروع قیمت از ۲۲۳,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان يزد

تخفیف رزرو تا

٪26

هتل پارسیان يزد

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل فاضلی يزد

تخفیف رزرو تا

٪52

هتل فاضلی يزد

شروع قیمت از ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مهر يزد

تخفیف رزرو تا

٪43

هتل سنتی مهر يزد

شروع قیمت از ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل راه و ما يزد

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل راه و ما يزد

شروع قیمت از ۲۳۷,۰۰۰ تومان

هتل تهرانی يزد

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل تهرانی يزد

شروع قیمت از ۱۸۵,۰۰۰ تومان

هتل زنبق يزد

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل زنبق يزد

شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل کاروانسرای مشیر يزد

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل کاروانسرای مشیر يزد

شروع قیمت از ۲۳۸,۰۰۰ تومان

هتل اطلس يزد

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل اطلس يزد

شروع قیمت از ۱۶۵,۰۰۰ تومان

مهمانسرا جهانگردی يزد

تخفیف رزرو تا

٪18

مهمانسرا جهانگردی يزد

شروع قیمت از ۳۵۶,۰۰۰ تومان

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

تخفیف رزرو تا

٪12

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

شروع قیمت از ۱۷۲,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مظفر يزد

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل سنتی مظفر يزد

شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی رز يزد

تخفیف رزرو تا

٪26

هتل سنتی رز يزد

شروع قیمت از ۲۹۴,۰۰۰ تومان

هتل سنتی رویای قدیم يزد

تخفیف رزرو تا

٪37

هتل سنتی رویای قدیم يزد

شروع قیمت از ۲۲۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی والی يزد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل سنتی والی يزد

شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل فرهنگ يزد

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل فرهنگ يزد

شروع قیمت از ۱۷۷,۰۰۰ تومان

هتل سنتی کوروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل سنتی کوروش يزد

شروع قیمت از ۱۶۳,۰۰۰ تومان

هتل آرامش (خاتم سابق) يزد

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل آرامش (خاتم سابق) يزد

شروع قیمت از ۱۸۵,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی کاروان يزد

تخفیف رزرو تا

٪33

مجتمع اقامتی کاروان يزد

شروع قیمت از ۱۴۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی الماس يزد

تخفیف رزرو تا

٪33

اقامتگاه سنتی الماس يزد

شروع قیمت از ۱۱۲,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه صفا يزد

تخفیف رزرو تا

٪50

اقامتگاه بومگردی خانه صفا يزد

شروع قیمت از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

مجتمع میلاد نور(مجتمع گردشگری) يزد

تخفیف رزرو تا

٪28

مجتمع میلاد نور(مجتمع گردشگری) يزد

شروع قیمت از ۱۳۵,۰۰۰ تومان

هتل ثلاثی يزد

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل ثلاثی يزد

شروع قیمت از ۸۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

تخفیف رزرو تا

٪7

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

شروع قیمت از ۷۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر سرای کاوه يزد

تخفیف رزرو تا

٪43

خانه مسافر سرای کاوه يزد

شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی پارس يزد

تخفیف رزرو تا

٪17

اقامتگاه سنتی پارس يزد

شروع قیمت از ۳۰۱,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

تخفیف رزرو تا

٪25

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی نقره يزد

تخفیف رزرو تا

٪48

اقامتگاه بومگردی نقره يزد

شروع قیمت از ۱۶۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی سنتی سروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪10

اقامتگاه سنتی سنتی سروش يزد

شروع قیمت از ۸۷,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی سرای درویش يزد

تخفیف رزرو تا

٪8

اقامتگاه بومگردی سرای درویش يزد

شروع قیمت از ۱۹۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی جنگل يزد

تخفیف رزرو تا

٪22

اقامتگاه بومگردی جنگل يزد

شروع قیمت از ۹۰,۰۰۰ تومان

هتل باغ شهران يزد

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل باغ شهران يزد

شروع قیمت از ۱۹۱,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی قنات يزد

تخفیف رزرو تا

٪55

اقامتگاه سنتی قنات يزد

شروع قیمت از ۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آرتیمیس يزد

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل آرتیمیس يزد

شروع قیمت از ۱۵۱,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی آرا يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی آرا يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه بومگردی کهن پایاب يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی کهن پایاب يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی خانه هرات يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی خانه هرات يزد

درحال بروزرسانی قیمت