اپلیکیشن اندروید اقامت 24 را نصب کنید

رتبه یک رزرو هتل
هتل ۴ ستاره داد یزد
هتل ۴ ستاره راه و ما یزد
هتل ۴ ستاره صفاییه یزد
هتل داد يزد

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل داد يزد

شروع قیمت از ۲۷۵,۰۰۰ تومان

هتل باغ مشیرالممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل باغ مشیرالممالک يزد

شروع قیمت از ۲۶۶,۰۰۰ تومان

هتل موزه فهادان يزد

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل موزه فهادان يزد

شروع قیمت از ۲۰۸,۰۰۰ تومان

هتل صفائیه يزد

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل صفائیه يزد

شروع قیمت از ۱۷۴,۰۰۰ تومان

هتل آنتیک ملک التجار يزد

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل آنتیک ملک التجار يزد

شروع قیمت از ۲۳۵,۰۰۰ تومان

هتل لاله يزد

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل لاله يزد

شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی خوان دوحد يزد

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل سنتی خوان دوحد يزد

شروع قیمت از ۱۵۳,۰۰۰ تومان

هتل ارگ جدید يزد

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل ارگ جدید يزد

شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل تهرانی يزد

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل تهرانی يزد

شروع قیمت از ۱۴۳,۰۰۰ تومان

هتل تاریخی لب خندق يزد

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل تاریخی لب خندق يزد

شروع قیمت از ۱۹۳,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان يزد

تخفیف رزرو تا

٪41

هتل پارسیان يزد

شروع قیمت از ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مهر يزد

تخفیف رزرو تا

٪26

هتل سنتی مهر يزد

شروع قیمت از ۲۰۸,۰۰۰ تومان

هتل راه و ما يزد

تخفیف رزرو تا

٪50

هتل راه و ما يزد

شروع قیمت از ۱۵۹,۰۰۰ تومان

هتل زنبق يزد

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل زنبق يزد

شروع قیمت از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

هتل اطلس يزد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل اطلس يزد

شروع قیمت از ۱۳۴,۰۰۰ تومان

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

شروع قیمت از ۱۳۹,۰۰۰ تومان

مهمانسرا جهانگردی يزد

تخفیف رزرو تا

٪57

مهمانسرا جهانگردی يزد

شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل فرهنگ يزد

تخفیف رزرو تا

٪3

هتل فرهنگ يزد

شروع قیمت از ۱۶۳,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مظفر يزد

تخفیف رزرو تا

٪56

هتل سنتی مظفر يزد

شروع قیمت از ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی کوروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل سنتی کوروش يزد

شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی رز يزد

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل سنتی رز يزد

شروع قیمت از ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی رویای قدیم يزد

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل سنتی رویای قدیم يزد

شروع قیمت از ۲۶۳,۰۰۰ تومان

هتل سنتی والی يزد

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل سنتی والی يزد

شروع قیمت از ۱۷۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

شروع قیمت از ۱۱۸,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی کاروان يزد

تخفیف رزرو تا

٪8

مجتمع اقامتی کاروان يزد

شروع قیمت از ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل الزهرا يزد

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل الزهرا يزد

شروع قیمت از ۱۱۴,۰۰۰ تومان

هتل فاضلی يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل فاضلی يزد

شروع قیمت از ۱۹۸,۰۰۰ تومان

هتل کاروانسرای مشیر يزد

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل کاروانسرای مشیر يزد

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل خاتم يزد

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل خاتم يزد

شروع قیمت از ۲۰۴,۰۰۰ تومان

هتل فیروزه يزد

تخفیف رزرو تا

٪11

هتل فیروزه يزد

شروع قیمت از ۲۸۳,۰۰۰ تومان

مجتمع میلاد نور(مجتمع گردشگری) يزد

تخفیف رزرو تا

٪15

مجتمع میلاد نور(مجتمع گردشگری) يزد

شروع قیمت از ۹۵,۰۰۰ تومان

هتل ثلاثی يزد

تخفیف رزرو تا

٪4

هتل ثلاثی يزد

شروع قیمت از ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

تخفیف رزرو تا

٪1

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

شروع قیمت از ۴۹,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

تخفیف رزرو تا

٪44

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

شروع قیمت از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی نقره يزد

تخفیف رزرو تا

٪70

اقامتگاه بومگردی نقره يزد

شروع قیمت از ۲۳۶,۰۰۰ تومان

هتل سنتی سروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل سنتی سروش يزد

شروع قیمت از ۸۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی سرای درویش يزد

تخفیف رزرو تا

٪30

اقامتگاه بومگردی سرای درویش يزد

شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی جنگل يزد

تخفیف رزرو تا

٪30

اقامتگاه بومگردی جنگل يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل باغ شهران يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل باغ شهران يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی قنات يزد

تخفیف رزرو تا

٪50

اقامتگاه سنتی قنات يزد

شروع قیمت از ۱۳۲,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی الماس يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی الماس يزد

شروع قیمت از ۱۱۴,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی پارس يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی پارس يزد

درحال بروزرسانی قیمت