به شهر يزد و رزرو هتل های يزد خوش آمدید!

از تاریخ :

به مدت :

شاهکاری از تلفیق معماری مدرن و سنتی
با ساختاری سنتی در قلب شهر تاریخی یزد
اولین هتل باغ ایرانی با تجهیزات مدرن و سنتی
هتل داد يزد

تخفیف رزرو تا

٪۵۰

هتل داد يزد

شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان صفائیه يزد

تخفیف رزرو تا

٪۳۸

هتل پارسیان صفائیه يزد

شروع قیمت از ۲۱۱,۰۰۰ تومان

هتل باغ مشیرالممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪۳۸

هتل باغ مشیرالممالک يزد

شروع قیمت از ۲۹۷,۰۰۰ تومان

هتل موزه فهادان يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۸

هتل موزه فهادان يزد

شروع قیمت از ۱۴۱,۰۰۰ تومان

هتل آنتیک ملک التجار يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۹

هتل آنتیک ملک التجار يزد

شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل لاله يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۲

هتل لاله يزد

شروع قیمت از ۱۷۱,۰۰۰ تومان

هتل ارگ جدید يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۵

هتل ارگ جدید يزد

شروع قیمت از ۱۹۸,۰۰۰ تومان

هتل تهرانی يزد

تخفیف رزرو تا

٪۳۵

هتل تهرانی يزد

شروع قیمت از ۱۲۸,۰۰۰ تومان

هتل تاریخی لب خندق يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۷

هتل تاریخی لب خندق يزد

شروع قیمت از ۱۲۷,۰۰۰ تومان

هتل سنتی خوان دوحد يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۶

هتل سنتی خوان دوحد يزد

شروع قیمت از ۱۲۷,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان يزد

تخفیف رزرو تا

٪۶

هتل پارسیان يزد

شروع قیمت از ۱۶۴,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مهر يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۷

هتل سنتی مهر يزد

شروع قیمت از ۱۳۶,۰۰۰ تومان

هتل زنبق يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۷

هتل زنبق يزد

شروع قیمت از ۱۸۸,۰۰۰ تومان

هتل اطلس يزد

تخفیف رزرو تا

٪۴۷

هتل اطلس يزد

شروع قیمت از ۱۵۲,۰۰۰ تومان

مهمانسرا جهانگردی يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۴

مهمانسرا جهانگردی يزد

شروع قیمت از ۲۵۸,۰۰۰ تومان

هتل فرهنگ يزد

تخفیف رزرو تا

٪۴

هتل فرهنگ يزد

شروع قیمت از ۱۰۷,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مظفر يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۶

هتل سنتی مظفر يزد

شروع قیمت از ۱۳۸,۰۰۰ تومان

هتل سنتی کوروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪۷

هتل سنتی کوروش يزد

شروع قیمت از ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی رز يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۲

هتل سنتی رز يزد

شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی رویای قدیم يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۶

هتل سنتی رویای قدیم يزد

شروع قیمت از ۱۵۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی والی يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۹

هتل سنتی والی يزد

شروع قیمت از ۱۰۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۰

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

شروع قیمت از ۹۹,۰۰۰ تومان

هتل کاروان يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۸

هتل کاروان يزد

شروع قیمت از ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

تخفیف رزرو تا

٪۷

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

شروع قیمت از ۱۳۸,۰۰۰ تومان

هتل کاروانسرای مشیر يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۱

هتل کاروانسرای مشیر يزد

شروع قیمت از ۲۱۹,۰۰۰ تومان

هتل خاتم يزد

تخفیف رزرو تا

٪۱۷

هتل خاتم يزد

شروع قیمت از ۱۶۳,۰۰۰ تومان

هتل ثلاثی يزد

تخفیف رزرو تا

٪۵

هتل ثلاثی يزد

شروع قیمت از ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی شرق(اورینت) يزد

تخفیف رزرو تا

٪۵

هتل سنتی شرق(اورینت) يزد

شروع قیمت از ۲۰۷,۰۰۰ تومان

هتل فاضلی يزد

تخفیف رزرو تا

٪۳۷

هتل فاضلی يزد

شروع قیمت از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

تخفیف رزرو تا

٪۵

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

شروع قیمت از ۵۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خواجه خضر يزد

تخفیف رزرو تا

٪۵

اقامتگاه بومگردی خواجه خضر يزد

شروع قیمت از ۲۱۸,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

تخفیف رزرو تا

٪۵

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

شروع قیمت از ۲۱۲,۰۰۰ تومان