اپلیکیشن های مورد نیاز سفر را دانلود کنید

پیش فروش نوروزی
ترانسفر استقبال
هتل ۴ ستاره داد یزد
هتل ۴ ستاره صفاییه یزد
هتل داد يزد

تخفیف رزرو تا

٪54

هتل داد يزد

شروع قیمت از ۳۳۳,۰۰۰ تومان

هتل صفائیه يزد

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل صفائیه يزد

شروع قیمت از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل باغ مشیرالممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل باغ مشیرالممالک يزد

شروع قیمت از ۴۳۲,۰۰۰ تومان

هتل موزه فهادان يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل موزه فهادان يزد

شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آنتیک ملک التجار يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آنتیک ملک التجار يزد

شروع قیمت از ۳۸۴,۰۰۰ تومان

هتل لاله يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل لاله يزد

شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی خوان دوحد يزد

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل سنتی خوان دوحد يزد

شروع قیمت از ۲۰۵,۰۰۰ تومان

هتل ارگ جدید يزد

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل ارگ جدید يزد

شروع قیمت از ۳۷۰,۰۰۰ تومان

هتل تهرانی يزد

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل تهرانی يزد

شروع قیمت از ۲۷۵,۰۰۰ تومان

هتل تاریخی لب خندق يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل تاریخی لب خندق يزد

شروع قیمت از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان يزد

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل پارسیان يزد

شروع قیمت از ۲۲۷,۰۰۰ تومان

هتل فاضلی يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل فاضلی يزد

شروع قیمت از ۱۹۸,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مهر يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل سنتی مهر يزد

شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

هتل راه و ما يزد

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل راه و ما يزد

شروع قیمت از ۲۳۷,۰۰۰ تومان

هتل زنبق يزد

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل زنبق يزد

شروع قیمت از ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل اطلس يزد

تخفیف رزرو تا

٪10

هتل اطلس يزد

شروع قیمت از ۲۷۰,۰۰۰ تومان

مهمانسرا جهانگردی يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

مهمانسرا جهانگردی يزد

شروع قیمت از ۵۴۰,۰۰۰ تومان

هتل الزهرا يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل الزهرا يزد

شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مظفر يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل سنتی مظفر يزد

شروع قیمت از ۳۷۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی رز يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل سنتی رز يزد

شروع قیمت از ۳۵۳,۰۰۰ تومان

هتل سنتی رویای قدیم يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل سنتی رویای قدیم يزد

شروع قیمت از ۳۷۷,۰۰۰ تومان

هتل فیروزه يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل فیروزه يزد

شروع قیمت از ۳۹۲,۰۰۰ تومان

هتل سنتی والی يزد

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل سنتی والی يزد

شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

شروع قیمت از ۳۶۶,۰۰۰ تومان

هتل فرهنگ يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل فرهنگ يزد

شروع قیمت از ۲۱۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی کوروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل سنتی کوروش يزد

شروع قیمت از ۲۰۵,۰۰۰ تومان

هتل کاروانسرای مشیر يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل کاروانسرای مشیر يزد

شروع قیمت از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آرامش (خاتم سابق) يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آرامش (خاتم سابق) يزد

شروع قیمت از ۲۴۳,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی کاروان يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

مجتمع اقامتی کاروان يزد

شروع قیمت از ۲۷۵,۰۰۰ تومان

مجتمع میلاد نور(مجتمع گردشگری) يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

مجتمع میلاد نور(مجتمع گردشگری) يزد

شروع قیمت از ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل ثلاثی يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل ثلاثی يزد

شروع قیمت از ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

شروع قیمت از ۵۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

شروع قیمت از ۳۴۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی نقره يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی نقره يزد

شروع قیمت از ۳۴۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی سنتی سروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی سنتی سروش يزد

شروع قیمت از ۹۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی سرای درویش يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی سرای درویش يزد

شروع قیمت از ۳۸۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی جنگل يزد

تخفیف رزرو تا

٪15

اقامتگاه بومگردی جنگل يزد

شروع قیمت از ۶۸,۰۰۰ تومان

هتل باغ شهران يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل باغ شهران يزد

شروع قیمت از ۳۸۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی قنات يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی قنات يزد

شروع قیمت از ۱۸۸,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی الماس يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی الماس يزد

شروع قیمت از ۴۶۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی پارس يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی پارس يزد

شروع قیمت از ۳۶۸,۰۰۰ تومان

خانه مسافر سرای کاوه يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

خانه مسافر سرای کاوه يزد

درحال بروزرسانی قیمت