back-image-blur back-image

به شهر شیراز و رزرو هتل های شیراز خوش آمدید!

نام هتل یا شهر :

از تاریخ :

به مدت :

هتل پرسپولیس
هتل هما
هتل بزرگ
هتل زندیه
هتل بزرگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪14

هتل بزرگ شیراز

شروع قیمت از ۳,۴۹۶,۰۰۰ تومان

هتل زندیه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل زندیه شیراز

شروع قیمت از ۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان

هتل چمران شیراز

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل چمران شیراز

شروع قیمت از ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

هتل بین الحرمین شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل بین الحرمین شیراز

شروع قیمت از ۶۴۸,۰۰۰ تومان

هتل پرسپوليس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪26

هتل پرسپوليس شیراز

شروع قیمت از ۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان

هتل هما شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل هما شیراز

شروع قیمت از ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هتل پارس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل پارس شیراز

شروع قیمت از ۹۵۰,۰۰۰ تومان

هتل الیزه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪12

هتل الیزه شیراز

شروع قیمت از ۱,۴۴۱,۰۰۰ تومان

هتل پارک سعدی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل پارک سعدی شیراز

شروع قیمت از ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

هتل وکیل شیراز

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل وکیل شیراز

شروع قیمت از ۹۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪3

اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

شروع قیمت از ۶۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آستانه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان آستانه شیراز

شروع قیمت از ۱,۲۸۱,۰۰۰ تومان

هتل درباری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل درباری شیراز

شروع قیمت از ۷۲۰,۰۰۰ تومان

هتل تالار شیراز

تخفیف رزرو تا

٪57

هتل تالار شیراز

شروع قیمت از ۱,۰۲۶,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شمس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل آپارتمان شمس شیراز

شروع قیمت از ۱,۲۲۹,۰۰۰ تومان

هتل ساسان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪57

هتل ساسان شیراز

شروع قیمت از ۲۸۳,۵۰۰ تومان

هتل پنج دری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪51

هتل پنج دری شیراز

شروع قیمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪1

هتل پارسیان شیراز

شروع قیمت از ۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان

هتل رویال شیراز

تخفیف رزرو تا

٪4

هتل رویال شیراز

شروع قیمت از ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان

هتل ارگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪15

هتل ارگ شیراز

شروع قیمت از ۸۰۰,۰۰۰ تومان

هتل رودکی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل رودکی شیراز

شروع قیمت از ۶۵۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی نیایش شیراز

تخفیف رزرو تا

٪42

هتل سنتی نیایش شیراز

شروع قیمت از ۶۴۵,۰۰۰ تومان

هتل اطلس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل اطلس شیراز

شروع قیمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هتل کریم خان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل کریم خان شیراز

شروع قیمت از ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان

هتل نصیر الملک شیراز

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل نصیر الملک شیراز

شروع قیمت از ۷۸۰,۰۰۰ تومان

هتل ریتون شیراز

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل ریتون شیراز

شروع قیمت از ۸۵۱,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان جام جم شیراز

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل آپارتمان جام جم شیراز

شروع قیمت از ۷۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آريوبرزن شیراز

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل آريوبرزن شیراز

شروع قیمت از ۸۵۰,۰۰۰ تومان

هتل بوتیک ایران مهر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل بوتیک ایران مهر شیراز

شروع قیمت از ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

هتل حافظ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل حافظ شیراز

شروع قیمت از ۸۲۰,۰۰۰ تومان

هتل ماه منیر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل ماه منیر شیراز

شروع قیمت از ۵۵۰,۰۰۰ تومان

هتل فروغ مهر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل فروغ مهر شیراز

شروع قیمت از ۸۵۰,۰۰۰ تومان

هتل کیوان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل کیوان شیراز

شروع قیمت از ۷۵۰,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر حیدری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪6

مهمانپذیر حیدری شیراز

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر زند شیراز

تخفیف رزرو تا

٪23

مهمانپذیر زند شیراز

شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تچر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪10

هتل آپارتمان تچر شیراز

شروع قیمت از ۹۵۰,۰۰۰ تومان

هتل سپهری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪12

هتل سپهری شیراز

شروع قیمت از ۸۵۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل پارسه شیراز

شروع قیمت از ۸۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

شروع قیمت از ۱,۱۷۶,۰۰۰ تومان

خانه مسافر هجرت شیراز

تخفیف رزرو تا

٪20

خانه مسافر هجرت شیراز

شروع قیمت از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل داروش شیراز

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل داروش شیراز

شروع قیمت از ۱,۱۰۷,۰۰۰ تومان

هتل آناهیتا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آناهیتا شیراز

شروع قیمت از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

شروع قیمت از ۹۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آریانا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آریانا شیراز

شروع قیمت از ۷۵۰,۰۰۰ تومان

هتل پارک شیراز

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل پارک شیراز

شروع قیمت از ۹۷۰,۰۰۰ تومان

هتل شیرازیس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل شیرازیس شیراز

شروع قیمت از ۹۵۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز

شروع قیمت از ۹۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی بهار نارنج حافظ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی بهار نارنج حافظ شیراز

شروع قیمت از ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل قصر یازده شیراز

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل قصر یازده شیراز

شروع قیمت از ۹۱۰,۰۰۰ تومان

هتل ستارگان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل ستارگان شیراز

شروع قیمت از ۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان

هتل گل افرا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل گل افرا شیراز

شروع قیمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آلان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آلان شیراز

شروع قیمت از ۷۲۰,۰۰۰ تومان

هتل قوام شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل قوام شیراز

شروع قیمت از ۷۵۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی والاد شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی والاد شیراز

شروع قیمت از ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی عمارت سران شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی عمارت سران شیراز

شروع قیمت از ۱,۳۷۲,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی گلشن شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی گلشن شیراز

شروع قیمت از ۸۲۳,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی ورتاج شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی ورتاج شیراز

شروع قیمت از ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی هفت دری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی هفت دری شیراز

شروع قیمت از ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

سفر به شیراز و رزرو هتل های شیراز

شیراز یکی از بزرگترین شهرهای ایران است که از ابعاد گوناگونی مانند گردشگری تاریخی و مذهبی و همچنین گردشگری سلامت بسیار مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. آوازه جاذبه‌هایی تاریخی همچون تخت جمشید و حافظیه و جهان نمای شیراز از یک سو، وجود بارگاه متبرک شاهچراغ از سویی دیگر این شهر را در صدر بهترین جاهای دیدنی ایران برای گردشگران ایرانی و خارجی قرار داده است. در سال‌های اخیر نیز به لطف پیشرفت‌های بی‌نظیر خدمات پزشکی و حضور بهترین پزشکان ایران و جهان در این شهر، شیراز به یکی از قطب‌های گردشگری سلامت در ایران تبدیل شده است.

بهترین زمان سفر به شیراز چه موقعی است؟

احتمالا شما نیز با شنیدن نام بهار نارنج اولین اسمی که در ذهن‌تان نقش می‌بندد، شیراز است. اردیبهشت‌های شیراز با عطر بهارنارنج پیچیده در خیابان‌های آن هوش از سرتان خواهد برد. هوای معتدل شیراز از اواخر اسفند تا پایان اردیبهشت بهترین زمان سفر به این شهر است. البته توجه داشته باشید که این زمان شلوغ‌ترین بازه زمانی برای سفر به شیراز نیز محسوب می شود، بنابراین اگر قصد سفر به شیراز در این زمان را دارید بهتر است با برنامه ریزی دقیق تری برای رزرو هتل‌های شیراز اقدام نمایید.

بهترین زمان سفر به شیراز چه موقعی است؟

احتمالا شما نیز با شنیدن نام بهار نارنج اولین اسمی که در ذهن‌تان نقش می‌بندد، شیراز است. اردیبهشت‌های شیراز با عطر بهارنارنج پیچیده در خیابان‌های آن هوش از سرتان خواهد برد. هوای معتدل شیراز از اواخر اسفند تا پایان اردیبهشت بهترین زمان سفر به این شهر است. البته توجه داشته باشید که این زمان شلوغ‌ترین بازه زمانی برای سفر به شیراز نیز محسوب می شود، بنابراین اگر قصد سفر به شیراز در این زمان را دارید بهتر است با برنامه ریزی دقیق تری برای رزرو هتل‌های شیراز اقدام نمایید.

لوکس‌ترین هتل‌های شیراز را چگونه رزرو کنیم؟

تجربه سفر با اقامت در هتل‌های لوکس شیراز گزینه‌ای است که بسیاری از گردشگران این شهر به دنبال آن هستند. اگر بخواهیم لوکس‌ترین هتل‌های شیراز را لیست کنیم، به طور قطع هتل بزرگ شیراز، هتل چمران، هتل هما شیراز و هتل پارس جزو اولین گزینه‌های این لیست خواهند بود. برای بررسی امکانات و مشاهد تصاویر هتل کافیست در سایت اقامت 24 هتل‌ها را بر اساس فیلتر 5 ستاره جستجو نمایید.

ارزان ترین هتل‌های شیراز کدام است؟

برخی افراد ترجیح می‌دهند به جای پرداخت هزینه های بالا برای محل اقامت در سفر، در هتل‌ها و اقامتگاه‌هایی اقتصادی اقامت داشته باشند و بیشتر بودجه سفر خود را صرف تفریح و خرید و رستوران‌‌گردی کنند. بنابراین یافتن هتل‌ ارزان شیراز با امکانات قابل قبول برای این افراد در اولویت قرار می‌گیرد. هتل پارسه شیراز اگرچه در لیست هتل‌ های 4 ستاره شیراز قرار دارد، اما تناسب بسیار خوبی بین قیمت و کیفیت خدمات آن وجود دارد. پس از آن می‌توان به هتل دو ستاره ساسان و اقامتگاه سنتی نیایش برای رزرو هتل ارزان شیراز اشاره کرد.

بهترین هتل شیراز از نظر موقعیت مکانی کدام است؟

انتخاب یک هتل به عنوان بهترین هتل شیراز بستگی به هدف و اولویت شما در سفر دارد. اگر برای بازدید از آثار تاریخی و جاذبه‌های شیراز به این شهر سفر کرده‌اید، هتل‌ هایی در نزدیکی جاذبه‌های مورد نظر خود انتخاب کنید تا دسترسی راحت‌تری داشته باشید. به عنوان مثال هتل پارک سعدی و هتل پرسپولیس شیراز در نزدیکترین فاصله به حافظیه و باغ جهان نما قرار دارند. اگر سفر شما به شیراز بیشتر جنبه معنوی دارد و زیارت بارگاه شاهچراغ جزو اولویت‌های شماست، انتخاب هتل در نزدیکی حرم شاهچراغ بهترین گزینه برای شما خواهد بود. در نهایت اگر جهت دریافت خدمات مربوط به سلامتی و درمان به شیراز سفر کرده‌اید، انتخاب و رزرو هتل شیراز در نزدیکی مرکز درمانی مورد نظر گزینه منطقی برای شما خواهد بود.

آیا رزرو هتل‌های شیراز به صورت آنلاین امکان پذیر است؟

اگر جزو آن دسته افرادی هستید که به اقامت در هتل‌ هایی با معماری و سبک سنتی علاقه دارید، هتل های سنتی شیراز مانند هتل کریم خان زند در بین هتل‌ های چهار ستاره شیراز بهترین گزینه برای شما خواهد بود. اقامتگاه سنتی درباری شیراز، هتل سنتی نیایش شیراز، اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز و… نیز در بین اقامتگاه‌های سنتی شیراز گزینه‌های بعدی هستند. برای رزرو هتل شیراز با توجه به موقعیت و امکانات هتل و دسترسی به جاذبه های گردشگری شیراز می‌توانید یکی از آنها را برای اقامت انتخاب نمایید. این اقامتگاه‌های سنتی نیز مانند سایر هتل‌ های شیراز در سایت اقامت 24 امکان رزرو دارد.

نزدیک‌ترین هتل‌های شیراز به حرم شاهچراغ کدام است؟

اگر می خواهید در زمان حضور خود در شهر شیراز دسترسی مناسبی به حرم شاهچراغ داشته باشید، بهتر است هتل‌ هایی در نزدیکی این بارگاه متبرکه را برای رزرو هتل شیراز انتخاب کنید. رزرو هتل زندیه شیراز در بین هتل‌ های پنج ستاره شهر شیراز گزینه ای مناسب از نظر نزدیک بودن به بارگاه شاهچراغ است. علاوه بر این هتل چهار ستاره آریو برزن در خیابان زند، هتل سه ستاره وکیلی شیراز در خیابان لطفعلی خان زند و هتل سنتی نیایش شیراز گزینه‌های بعدی هستند که دسترسی بسیار مناسبی به حرم شاهچراغ دارند.

بهترین زمان سفر به شیراز چه موقعی است؟

احتمالا شما نیز با شنیدن نام بهار نارنج اولین اسمی که در ذهن‌تان نقش می‌بندد، شیراز است. اردیبهشت‌های شیراز با عطر بهارنارنج پیچیده در خیابان‌های آن هوش از سرتان خواهد برد. هوای معتدل شیراز از اواخر اسفند تا پایان اردیبهشت بهترین زمان سفر به این شهر است. البته توجه داشته باشید که این زمان شلوغ‌ترین بازه زمانی برای سفر به شیراز نیز محسوب می شود، بنابراین اگر قصد سفر به شیراز در این زمان را دارید بهتر است با برنامه ریزی دقیق تری برای رزرو هتل‌های شیراز اقدام نمایید.

نزدیک‌ترین هتل‌های شیراز به حرم شاهچراغ کدام است؟

اگر می خواهید در زمان حضور خود در شهر شیراز دسترسی مناسبی به حرم شاهچراغ داشته باشید، بهتر است هتل‌ هایی در نزدیکی این بارگاه متبرکه را برای رزرو هتل شیراز انتخاب کنید. رزرو هتل زندیه شیراز در بین هتل‌ های پنج ستاره شهر شیراز گزینه ای مناسب از نظر نزدیک بودن به بارگاه شاهچراغ است. علاوه بر این هتل چهار ستاره آریو برزن در خیابان زند، هتل سه ستاره وکیلی شیراز در خیابان لطفعلی خان زند و هتل سنتی نیایش شیراز گزینه‌های بعدی هستند که دسترسی بسیار مناسبی به حرم شاهچراغ دارند.

بهترین زمان سفر به شیراز چه موقعی است؟

احتمالا شما نیز با شنیدن نام بهار نارنج اولین اسمی که در ذهن‌تان نقش می‌بندد، شیراز است. اردیبهشت‌های شیراز با عطر بهارنارنج پیچیده در خیابان‌های آن هوش از سرتان خواهد برد. هوای معتدل شیراز از اواخر اسفند تا پایان اردیبهشت بهترین زمان سفر به این شهر است. البته توجه داشته باشید که این زمان شلوغ‌ترین بازه زمانی برای سفر به شیراز نیز محسوب می شود، بنابراین اگر قصد سفر به شیراز در این زمان را دارید بهتر است با برنامه ریزی دقیق تری برای رزرو هتل‌های شیراز اقدام نمایید.