مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتل آپارتمانکنعان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان کنعان مشهد

شروع قیمت از 275,000 تومان

هتلارگ مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل ارگ مشهد

شروع قیمت از 215,000 تومان

هتل آپارتماندیدار مشهد

تخفیف رزرو تا

٪68

هتل آپارتمان دیدار مشهد

شروع قیمت از 330,000 تومان

هتل آپارتمانملل مشهد

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل آپارتمان ملل مشهد

شروع قیمت از 290,000 تومان

هتل آپارتمانپرهام مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل آپارتمان پرهام مشهد

شروع قیمت از 277,000 تومان

هتلصابر مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل صابر مشهد

شروع قیمت از 425,000 تومان

هتل آپارتمانزمرد مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان زمرد مشهد

شروع قیمت از 430,000 تومان

هتل آپارتمانقصر آيدين مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان قصر آيدين مشهد

شروع قیمت از 261,000 تومان

هتل آپارتمانآلما مشهد

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل آپارتمان آلما مشهد

شروع قیمت از 200,000 تومان

هتل آپارتمانمیزبان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪15

هتل آپارتمان میزبان مشهد

شروع قیمت از 231,000 تومان

هتل آپارتمانپاویون مشهد

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل آپارتمان پاویون مشهد

شروع قیمت از 180,000 تومان

هتل آپارتمانلبخند مشهد

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل آپارتمان لبخند مشهد

شروع قیمت از 130,000 تومان

هتلسقاء مشهد

تخفیف رزرو تا

٪11

هتل سقاء مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانمینا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل آپارتمان مینا مشهد

شروع قیمت از 131,000 تومان

هتل آپارتماننخل فردوس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪66

هتل آپارتمان نخل فردوس مشهد

شروع قیمت از 180,000 تومان

هتل آپارتمانلاوان(جمکران سابق) مشهد

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل آپارتمان لاوان(جمکران سابق) مشهد

شروع قیمت از 255,000 تومان

هتل آپارتمانتبسم مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان تبسم مشهد

شروع قیمت از 310,000 تومان

هتلآبشار مشهد

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل آبشار مشهد

شروع قیمت از 360,000 تومان

هتلآرسان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪60

هتل آرسان مشهد

شروع قیمت از 110,000 تومان

هتلصدرا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل صدرا مشهد

شروع قیمت از 300,000 تومان

هتل آپارتمانآنا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪10

هتل آپارتمان آنا مشهد

شروع قیمت از 135,000 تومان

هتل آپارتمانآذین مشهد

تخفیف رزرو تا

٪55

هتل آپارتمان آذین مشهد

شروع قیمت از 200,000 تومان

هتل آپارتمانمعین درباری مشهد

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل آپارتمان معین درباری مشهد

شروع قیمت از 231,000 تومان

هتلسخاوت مشهد

تخفیف رزرو تا

٪15

هتل سخاوت مشهد

شروع قیمت از 340,000 تومان

هتل آپارتمانآراکس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل آپارتمان آراکس مشهد

شروع قیمت از 200,000 تومان

هتل آپارتمانهدایت مشهد

تخفیف رزرو تا

٪52

هتل آپارتمان هدایت مشهد

شروع قیمت از 175,000 تومان

هتل آپارتمانآروین مشهد

تخفیف رزرو تا

٪54

هتل آپارتمان آروین مشهد

شروع قیمت از 235,000 تومان

هتل آپارتمانسیبا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل آپارتمان سیبا مشهد

شروع قیمت از 295,000 تومان

هتل آپارتمانگل نرگس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل آپارتمان گل نرگس مشهد

شروع قیمت از 420,000 تومان

هتل آپارتمانتعطیلات مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل آپارتمان تعطیلات مشهد

شروع قیمت از 380,000 تومان

هتل آپارتمانآبا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل آپارتمان آبا مشهد

شروع قیمت از 160,000 تومان

مهمانپذیرزیارت مشهد

تخفیف رزرو تا

-

مهمانپذیر زیارت مشهد

شروع قیمت از 280,000 تومان

هتلسرزمین آفتاب مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل سرزمین آفتاب مشهد

شروع قیمت از 330,000 تومان

هتل آپارتمانارمغان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪64

هتل آپارتمان ارمغان مشهد

شروع قیمت از 120,000 تومان

هتل آپارتمانفولادی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل آپارتمان فولادی مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

خانه مسافراقامت مشهد

تخفیف رزرو تا

٪70

خانه مسافر اقامت مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلستاره شرق مشهد

تخفیف رزرو تا

٪26

هتل ستاره شرق مشهد

شروع قیمت از 370,000 تومان

خانه مسافرسامانی(رنگین کمان) مشهد

تخفیف رزرو تا

٪25

خانه مسافر سامانی(رنگین کمان) مشهد

شروع قیمت از 220,000 تومان

هتل آپارتمانسبحان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل آپارتمان سبحان مشهد

شروع قیمت از 180,000 تومان

خانه مسافرفیروزکوهی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪70

خانه مسافر فیروزکوهی مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانشایگان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل آپارتمان شایگان مشهد

شروع قیمت از 230,000 تومان

مهمانپذیرمشاهیر مشهد

تخفیف رزرو تا

٪44

مهمانپذیر مشاهیر مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلعارفه مشهد

تخفیف رزرو تا

٪58

هتل عارفه مشهد

شروع قیمت از 220,000 تومان

هتل آپارتمانایلیا مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان ایلیا مشهد

شروع قیمت از 380,000 تومان

مهمانپزیر ممتازمقدم مشهد

تخفیف رزرو تا

٪57

مهمانپزیر ممتاز مقدم مشهد

شروع قیمت از 380,000 تومان

هتلهمراز مشهد

تخفیف رزرو تا

٪46

هتل همراز مشهد

شروع قیمت از 270,000 تومان

خانه مسافرمیری مشهد

تخفیف رزرو تا

٪10

خانه مسافر میری مشهد

شروع قیمت از 195,000 تومان

هتل آپارتمانصادقیه توس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل آپارتمان صادقیه توس مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانخوش بین مشهد

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل آپارتمان خوش بین مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

مهمانپذیرمعجزه مشهد

تخفیف رزرو تا

٪16

مهمانپذیر معجزه مشهد

شروع قیمت از 420,000 تومان

هتل آپارتمانسام مشهد

تخفیف رزرو تا

٪26

هتل آپارتمان سام مشهد

شروع قیمت از 220,000 تومان

خانه مسافرشریفی حسینی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪12

خانه مسافر شریفی حسینی مشهد

شروع قیمت از 175,000 تومان

هتل آپارتماندر بقیع مشهد

تخفیف رزرو تا

٪56

هتل آپارتمان در بقیع مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانقصر خورشید مشهد

تخفیف رزرو تا

٪67

هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد

شروع قیمت از 75,000 تومان

هتل آپارتمانبهزاد مشهد

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل آپارتمان بهزاد مشهد

شروع قیمت از 320,000 تومان

هتل آپارتمانستارگان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل آپارتمان ستارگان مشهد

شروع قیمت از 310,000 تومان

هتل آپارتمانشفق مشهد

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل آپارتمان شفق مشهد

شروع قیمت از 295,000 تومان

هتل آپارتمانترنج مشهد

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل آپارتمان ترنج مشهد

شروع قیمت از 620,000 تومان

هتلیکتا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل یکتا مشهد

شروع قیمت از 250,000 تومان

هتل آپارتمانترنم مشهد

تخفیف رزرو تا

٪50

هتل آپارتمان ترنم مشهد

شروع قیمت از 530,000 تومان

هتل آپارتمانایوان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل آپارتمان ایوان مشهد

شروع قیمت از 230,000 تومان

هتل آپارتمانعمارت مشهد

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل آپارتمان عمارت مشهد

شروع قیمت از 215,000 تومان

هتلسینا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل سینا مشهد

شروع قیمت از 520,000 تومان

هتلگل سرخ مشهد

تخفیف رزرو تا

٪3

هتل گل سرخ مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانتخت طاووس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان تخت طاووس مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانپارادایس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪67

هتل آپارتمان پارادایس مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانرواق مشهد

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل آپارتمان رواق مشهد

شروع قیمت از 240,000 تومان

خانه مسافرامیر مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

خانه مسافر امیر مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

مهمانپذیرمحمدزاده(آبان طلایی) مشهد

تخفیف رزرو تا

-

مهمانپذیر محمدزاده(آبان طلایی) مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانطباطبایی مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان طباطبایی مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانبرین 1 مشهد

تخفیف رزرو تا

٪52

هتل آپارتمان برین 1 مشهد

شروع قیمت از 175,000 تومان

هتل آپارتمانسفرا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل آپارتمان سفرا مشهد

شروع قیمت از 270,000 تومان

خانه مسافرعطاران مشهد

تخفیف رزرو تا

٪5

خانه مسافر عطاران مشهد

شروع قیمت از 265,000 تومان

هتل آپارتمانهامون مشهد

تخفیف رزرو تا

٪47

هتل آپارتمان هامون مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانسروش مشهد

تخفیف رزرو تا

٪10

هتل آپارتمان سروش مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانآبی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪57

هتل آپارتمان آبی مشهد

شروع قیمت از 520,000 تومان

هتل آپارتمانبلوط مشهد

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل آپارتمان بلوط مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانفرات مشهد

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل آپارتمان فرات مشهد

شروع قیمت از 315,000 تومان

هتل آپارتمانسامرا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪42

هتل آپارتمان سامرا مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

خانه مسافرمرصاد مشهد

تخفیف رزرو تا

٪33

خانه مسافر مرصاد مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانحکیم مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان حکیم مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلحکمت مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل حکمت مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلتبریز مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل تبریز مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

خانه مسافرضیافتی کافی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

خانه مسافر ضیافتی کافی مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

خانه مسافرگلچین مشهد

تخفیف رزرو تا

٪60

خانه مسافر گلچین مشهد

شروع قیمت از 380,000 تومان

خانه مسافرمنتظمی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪10

خانه مسافر منتظمی مشهد

شروع قیمت از 495,000 تومان

هتل آپارتمانرهپویان عدالت مشهد

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل آپارتمان رهپویان عدالت مشهد

شروع قیمت از 500,000 تومان

مهمانپذیرباستان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪23

مهمانپذیر باستان مشهد

شروع قیمت از 300,000 تومان

هتل آپارتمانمجید مشهد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان مجید مشهد

شروع قیمت از 350,000 تومان