به شهر تهران و رزرو هتل های تهران خوش آمدید!

از تاریخ :

به مدت :

هتل استقلال تهران
هتل پامچال تهران
هتل آماتیس تهران
هتل ستیا تهران
هتل اسپیناس پالاس تهران

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل اسپیناس پالاس تهران

شروع قیمت از ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آزادی تهران

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل آزادی تهران

شروع قیمت از ۶۳۳,۰۰۰ تومان

هتل هما تهران

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل هما تهران

شروع قیمت از ۷۰۰,۰۰۰ تومان

هتل استقلال تهران

تخفیف رزرو تا

٪51

هتل استقلال تهران

شروع قیمت از ۵۸۸,۰۰۰ تومان

هتل اسپیناس بلوار تهران

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل اسپیناس بلوار تهران

شروع قیمت از ۹۰۰,۰۰۰ تومان

هتل پرشین پلازا تهران

تخفیف رزرو تا

٪58

هتل پرشین پلازا تهران

شروع قیمت از ۷۹۸,۰۰۰ تومان

هتل رکسان (نووتل سابق) تهران

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل رکسان (نووتل سابق) تهران

شروع قیمت از ۳۷۰,۰۰۰ تومان

هتل رمیس (ایبیس سابق)(اکسیس) تهران

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل رمیس (ایبیس سابق)(اکسیس) تهران

شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل اوین تهران

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل اوین تهران

شروع قیمت از ۶۸۴,۰۰۰ تومان

هتل انقلاب تهران

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل انقلاب تهران

شروع قیمت از ۵۰۱,۰۰۰ تومان

هتل آتانا تهران

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل آتانا تهران

شروع قیمت از ۷۹۵,۰۰۰ تومان

هتل بزرگ تهران

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل بزرگ تهران

شروع قیمت از ۶۵۰,۰۰۰ تومان

هتل کوثر تهران

تخفیف رزرو تا

٪53

هتل کوثر تهران

شروع قیمت از ۳۹۶,۰۰۰ تومان

هتل ولیعصر تهران

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل ولیعصر تهران

شروع قیمت از ۵۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تاج محل تهران

تخفیف رزرو تا

٪52

هتل آپارتمان تاج محل تهران

شروع قیمت از ۹۶۰,۰۰۰ تومان

هتل ورنوس تهران

تخفیف رزرو تا

٪26

هتل ورنوس تهران

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

هتل لاله تهران

تخفیف رزرو تا

٪45

هتل لاله تهران

شروع قیمت از ۴۹۰,۰۰۰ تومان

هتل شهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل شهر تهران

شروع قیمت از ۳۸۷,۰۰۰ تومان

هتل ویستریا تهران

تخفیف رزرو تا

٪58

هتل ویستریا تهران

شروع قیمت از ۸۹۰,۰۰۰ تومان

هتل سیمرغ تهران

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل سیمرغ تهران

شروع قیمت از ۷۴۹,۰۰۰ تومان

هتل هويزه تهران

تخفیف رزرو تا

٪58

هتل هويزه تهران

شروع قیمت از ۶۰۷,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ونک تهران

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل آپارتمان ونک تهران

شروع قیمت از ۷۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ستیا تهران

تخفیف رزرو تا

٪49

هتل آپارتمان ستیا تهران

شروع قیمت از ۵۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آرامیس تهران

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل آرامیس تهران

شروع قیمت از ۵۲۳,۰۰۰ تومان

هتل المپیک تهران

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل المپیک تهران

شروع قیمت از ۷۲۰,۰۰۰ تومان

هتل آساره تهران

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل آساره تهران

شروع قیمت از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان طوبی تهران

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل آپارتمان طوبی تهران

شروع قیمت از ۷۵۰,۰۰۰ تومان

هتل مینا تهران

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل مینا تهران

شروع قیمت از ۳۱۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تاوریژ تهران

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل آپارتمان تاوریژ تهران

شروع قیمت از ۷۲۰,۰۰۰ تومان

هتل پامچال تهران

تخفیف رزرو تا

٪31

هتل پامچال تهران

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل شهریار تهران

تخفیف رزرو تا

٪45

هتل شهریار تهران

شروع قیمت از ۳۱۲,۰۰۰ تومان

هتل اسكان الوند تهران

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل اسكان الوند تهران

شروع قیمت از ۸۵۰,۰۰۰ تومان

هتل هالی تهران

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل هالی تهران

شروع قیمت از ۳۹۰,۰۰۰ تومان

هتل اسکان تهران

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل اسکان تهران

شروع قیمت از ۴۶۷,۰۰۰ تومان

هتل بلوط تهران

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل بلوط تهران

شروع قیمت از ۷۵۰,۰۰۰ تومان

هتل بزرگ فردوسی تهران

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل بزرگ فردوسی تهران

شروع قیمت از ۷۰۰,۰۰۰ تومان

هتل پاریز تهران

تخفیف رزرو تا

٪49

هتل پاریز تهران

شروع قیمت از ۳۸۵,۰۰۰ تومان

هتل مشهد تهران

تخفیف رزرو تا

٪60

هتل مشهد تهران

شروع قیمت از ۳۰۵,۰۰۰ تومان

هتل فردوسی تهران

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل فردوسی تهران

شروع قیمت از ۲۷۰,۰۰۰ تومان

هتل مروارید تهران

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل مروارید تهران

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل جهان تهران

تخفیف رزرو تا

٪47

هتل جهان تهران

شروع قیمت از ۳۷۰,۰۰۰ تومان

هتل خيام تهران

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل خيام تهران

شروع قیمت از ۱۶۴,۰۰۰ تومان

هتل پرستو تهران

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل پرستو تهران

شروع قیمت از ۲۷۲,۰۰۰ تومان

هتل تابان تهران

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل تابان تهران

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پارس تهران

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل آپارتمان پارس تهران

شروع قیمت از ۴۵۸,۰۰۰ تومان

هتل آماتیس تهران

تخفیف رزرو تا

٪46

هتل آماتیس تهران

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

هتل امیر تهران

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل امیر تهران

شروع قیمت از ۳۷۹,۰۰۰ تومان

هتل پرشیا تهران

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل پرشیا تهران

شروع قیمت از ۴۹۰,۰۰۰ تومان

هتل نیلو تهران

تخفیف رزرو تا

٪43

هتل نیلو تهران

شروع قیمت از ۷۵۰,۰۰۰ تومان

هتل اطلس تهران

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل اطلس تهران

شروع قیمت از ۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مهرگان تهران

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل آپارتمان مهرگان تهران

شروع قیمت از ۶۹۸,۰۰۰ تومان

هتل مرکزی ایران تهران

تخفیف رزرو تا

٪37

هتل مرکزی ایران تهران

شروع قیمت از ۲۹۲,۰۰۰ تومان

هتل اورین تهران

تخفیف رزرو تا

٪54

هتل اورین تهران

شروع قیمت از ۲۹۷,۰۰۰ تومان

هتل آراد تهران

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل آراد تهران

شروع قیمت از ۳۱۵,۰۰۰ تومان

هتل ساسان تهران

تخفیف رزرو تا

٪10

هتل ساسان تهران

شروع قیمت از ۲۳۵,۰۰۰ تومان

هتل حافظ تهران

تخفیف رزرو تا

٪41

هتل حافظ تهران

شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان وزرا تهران

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل آپارتمان وزرا تهران

شروع قیمت از ۹۱۵,۰۰۰ تومان

 جهانگردی شمشک تهران

تخفیف رزرو تا

٪24

جهانگردی شمشک تهران

شروع قیمت از ۳۱۶,۰۰۰ تومان

هتل پرشیا2 تهران

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل پرشیا۲ تهران

شروع قیمت از ۵۱۰,۰۰۰ تومان

هتل ایرانگردی جهانگردی میگون تهران

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل ایرانگردی جهانگردی میگون تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل بزرگ 2 تهران

تخفیف رزرو تا

٪57

هتل بزرگ ۲ تهران

شروع قیمت از ۵۲۰,۰۰۰ تومان

هتل ایران تهران

تخفیف رزرو تا

٪57

هتل ایران تهران

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر کشاورز تهران

تخفیف رزرو تا

٪8

مهمانپذیر کشاورز تهران

شروع قیمت از ۳۱۶,۰۰۰ تومان

هتل برج سفید تهران

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل برج سفید تهران

شروع قیمت از ۱,۰۸۶,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان کیمیا (پارسی) تهران

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل آپارتمان کیمیا (پارسی) تهران

شروع قیمت از ۴۱۶,۰۰۰ تومان

هتل آکادمی تهران

تخفیف رزرو تا

٪14

هتل آکادمی تهران

شروع قیمت از ۵۱۱,۰۰۰ تومان

هتل باباطاهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪31

هتل باباطاهر تهران

شروع قیمت از ۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل حجاب تهران

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل حجاب تهران

شروع قیمت از ۵۹۵,۰۰۰ تومان

هتل ورزش تهران

تخفیف رزرو تا

٪12

هتل ورزش تهران

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

هتل دیاموند تهران

تخفیف رزرو تا

٪49

هتل دیاموند تهران

شروع قیمت از ۳۸۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تهران استقبال تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان تهران استقبال تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل بهار تهران

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل بهار تهران

شروع قیمت از ۳۸۸,۰۰۰ تومان

هتل الیان تهران

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل الیان تهران

شروع قیمت از ۲۹۷,۰۰۰ تومان

هتل رزیدانس رودکی تهران

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل رزیدانس رودکی تهران

شروع قیمت از ۶۳۱,۰۰۰ تومان

هتل ارم تهران

تخفیف رزرو تا

٪51

هتل ارم تهران

شروع قیمت از ۶۱۰,۰۰۰ تومان

هتل ساینا تهران

تخفیف رزرو تا

٪46

هتل ساینا تهران

شروع قیمت از ۴۸۹,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی نظامیه تهران

تخفیف رزرو تا

٪4

اقامتگاه سنتی نظامیه تهران

شروع قیمت از ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان

هتل البرز تهران

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل البرز تهران

شروع قیمت از ۳۴۸,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان رازی تهران

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل آپارتمان رازی تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل توچال تهران

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل توچال تهران

شروع قیمت از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آزادی تهران

تخفیف رزرو تا

٪49

هتل آزادی تهران

شروع قیمت از ۳۵۲,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی پهلوان رزاز تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی پهلوان رزاز تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمان کوروش تهران

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل آپارتمان کوروش تهران

شروع قیمت از ۶۲۰,۰۰۰ تومان

هتل ایرانشهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل ایرانشهر تهران

شروع قیمت از ۳۷۲,۰۰۰ تومان

هتل گلستان تهران

تخفیف رزرو تا

٪12

هتل گلستان تهران

شروع قیمت از ۳۹۰,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر آران تهران

تخفیف رزرو تا

٪20

مهمانپذیر آران تهران

شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان

هتل بولوار تهران

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل بولوار تهران

شروع قیمت از ۴۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آرمان تهران

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل آرمان تهران

شروع قیمت از ۳۱۰,۰۰۰ تومان

هتل فارس تهران

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل فارس تهران

درحال بروزرسانی قیمت

پانسیون رز تهران

تخفیف رزرو تا

٪49

پانسیون رز تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سعید تهران

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل سعید تهران

شروع قیمت از ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل پردیس تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل پردیس تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل زیبا تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل زیبا تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل پاسارگاد تهران

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل پاسارگاد تهران

شروع قیمت از ۴۱۲,۰۰۰ تومان

هتل نادری نو تهران

تخفیف رزرو تا

٪15

هتل نادری نو تهران

شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان

هتل مهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل مهر تهران

شروع قیمت از ۲۲۵,۰۰۰ تومان

هتل رامتين تهران

تخفیف رزرو تا

٪54

هتل رامتين تهران

شروع قیمت از ۶۸۰,۰۰۰ تومان

مجتمع کلبه‌های رویایی توچال تهران

تخفیف رزرو تا

٪13

مجتمع کلبه‌های رویایی توچال تهران

شروع قیمت از ۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ونوس تهران

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل آپارتمان ونوس تهران

شروع قیمت از ۷۱۸,۰۰۰ تومان

هتل پارادایس تهران

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل پارادایس تهران

شروع قیمت از ۴۱۰,۰۰۰ تومان

هتل دانش تهران

تخفیف رزرو تا

٪11

هتل دانش تهران

شروع قیمت از ۲۷۳,۰۰۰ تومان

هتل بلور تهران

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل بلور تهران

شروع قیمت از ۴۰۲,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی آفتاب تهران

تخفیف رزرو تا

٪2

مجتمع اقامتی آفتاب تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمان خلیج تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان خلیج تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل شیراز تهران

تخفیف رزرو تا

٪14

هتل شیراز تهران

شروع قیمت از ۳۶۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ملل تهران

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل آپارتمان ملل تهران

شروع قیمت از ۱,۴۸۹,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان جم تهران

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل آپارتمان جم تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سعدی تهران

تخفیف رزرو تا

٪31

هتل سعدی تهران

شروع قیمت از ۲۴۵,۰۰۰ تومان

هتل مارليك تهران

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل مارليك تهران

شروع قیمت از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپادانا تهران

تخفیف رزرو تا

٪45

هتل آپادانا تهران

شروع قیمت از ۳۵۵,۰۰۰ تومان

هتل پارسا تهران

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل پارسا تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمان گلشهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل آپارتمان گلشهر تهران

شروع قیمت از ۵۶۱,۰۰۰ تومان

هتل امید تهران

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل امید تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل نیکان تهران

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل نیکان تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سیب تهران

تخفیف رزرو تا

٪2

هتل سیب تهران

درحال بروزرسانی قیمت

مهمانپذیر سپند تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

مهمانپذیر سپند تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل بوتیک شمشک تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل بوتیک شمشک تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل نادر تهران

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل نادر تهران

شروع قیمت از ۲۴۵,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر رضا تهران

تخفیف رزرو تا

٪3

مهمانپذیر رضا تهران

شروع قیمت از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل کارون تهران

تخفیف رزرو تا

٪51

هتل کارون تهران

درحال بروزرسانی قیمت

مهمانپذیر سهند تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

مهمانپذیر سهند تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل اخوت تهران

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل اخوت تهران

شروع قیمت از ۱۵۸,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی ارگ سنگی سنگان تهران

تخفیف رزرو تا

٪8

اقامتگاه بومگردی ارگ سنگی سنگان تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل فرشته پاسارگاد تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل فرشته پاسارگاد تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل تهران درسا تهران

تخفیف رزرو تا

٪42

هتل تهران درسا تهران

شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتل هزار و یک شب تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل هزار و یک شب تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل اورنگ تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل اورنگ تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل ثامن تهران

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل ثامن تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمان سپهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل آپارتمان سپهر تهران

شروع قیمت از ۹۵۱,۰۰۰ تومان

هتل امیرکبیر تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل امیرکبیر تهران

درحال بروزرسانی قیمت

رزرو هتل های تهران با یک کلیک

رزرو هتل در تهران برای بسیاری از افرادی که برای سفر کاری یا تفریحی به این شهر می‌روند، مساله مهمی است. تهران، پایتخت ایران، مرکز ثقل سیاسی و اداری کشور به حساب می آید. با توجه به جمعیت و اهمیت شهر تهران، هتل های تهران از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند. بهترین هتل های تهران شامل تعداد زیادی از هتل های 1 تا 5 ستاره و انواع مختلف شامل هتل های لوکس تا هتل آپارتمان های ارزان تر است. تکنولوژی این امکان را در اختیار ما قرار داده است که به راحتی هتل رزرو کنیم. رزرو هتل تهران با استفاده از فناوری های آنلاین باعث کاهش آلودگی هوا و ترافیک و همچنین راحتی افراد شده است. اقامت24 به عنوان یکی از باتجربه‌ترین سامانه‌های رزرو هتل های تهران به صورت آنلاین، با ارائه اطلاعات کاملی از قیمت هتل در تهران، تصاویر، نظرات مسافرین قبلی و موقعیت جغرافیایی هتل های تهران روی نقشه از پیشگامان این حوزه به شمار می‌آید. شما تا رزرو هتل در تهران و سایر شهرهای ایران به صورت تضمین شده و با قیمت های مناسب با بودجه خود، تنها یک کلیک فاصله دارید. با رزرو در یکی از هتل های تهران شانس خود را برای دیدار از جاهای دیدنی تهران از قبیل برج آزادی، خانه موزه مقدم، عمارت مسعودیه، کاخ نیاوران، کاخ گلستان، کاخ سعدآباد و... افزایش دهید. اقامت24 با دارا بودن پشتیبانی 24 ساعته، این امکان را به مشتریان گرامی می‌دهد تا در هر ساعتی از شبانه روز و هر مقطع و مرحله‌ای از سفر خود، نسبت به پیگیری رزرو اقدام نمایند.

در تهران کجا هتل رزرو کنیم؟

تهران، پر جمعیت ترین شهر ایران و دومین پایتخت پر جمعیت خاورمیانه است. جمعیت استان تهران حدود 16 میلیون نفر است که این امر ترافیک تهران را به دغدغه اصلی شهروندان و مسافران تهران بدل می کند. بنابراین ضروری به نظر می رسد که پیش از رزرو هتل های تهران از نقاطی از تهران که قصد بازدید از آن ها را دارید اطمینان حاصل کنید. رزرو هتل خود را بر این اساس در نقطه ای که دسترسی شما را به مناطق مورد نظرتان تسهیل کند انجام دهید. تهران دارای سیستم حمل و نقل گسترده ای است که امکان دسترسی شما به اکثر مکان های دیدنی تهران آسان می کند. متروی تهران روزانه حدودا تا 4 میلیون مسافر را جا به جا می کند. اگر سفر شما جنبه ی تهرانگردی دارد ما هتل های مرکز شهر و محدوده بلوار کشاورز را به شما پیشنهاد می کنیم که علاوه بر نزدیکی به موزه ها و اماکن تاریخی دسترسی شما به وسایل حمل نقل عمومی نیز راحت تر است. البته هتل های تهران با قیمت مناسب در اکثر نقاط تهران پخش شده اند، پس برای انتخاب هتل مورد نظرتان بین گزینه ها به جستجو و رزرو هتل تهران بپردازید.

زمان در رزرو هتل تهران

تهران یکی از مهم ترین مراکز گردشگری خاورمیانه به حساب می آید. این موضوع باعث شده که سالانه تعداد زیادی مسافر و گردشگر به این شهر سفر کنند. عصر ارتباطات سبب شده که ریتم زندگی مخصوصا در شهرهای بزرگ نظیر تهران بسیار تند باشد و زمان اهمیت بیشتری از قبل پیدا کند. افراد برای اینکه از این ریتم تند عقب نمانند برنامه ریزی بیشتری برای روزهای آینده خود انجام می دهند. برنامه ریزی برای سفر یکی از آن ها به حساب می آید. شما هم برای اینکه با خیال راحت سفر کنید، می توانید با رزرو هتل مورد نظر خود، خیالتان را از بابت اقامتی آسوده راحت کنید و هنگام سفر تنها دغدغه شما لذت بیشتر از سفرتان باشد. از این رو بهتر است برای رزرو هتل تهران به موقع اقدام کنید تا انتخاب هایتان دچار محدودیت هایی از قبیل پر بودن هتل یا گرانی های هتل در فصل سفر نشوید. بعضی از هتل های تهران به خاطر امکانات بالا یا قیمت بسیار مناسب پر طرفدار هستند و امکان پر بودن آن ها بیشتر از سایر رقباست.

رزرو هتل های ارزان و لوکس در تهران

هتل های تهران بازه ی قیمتی بسیار متفاوتی دارند. هتل ها در تهران اصولا به نسبت خدماتی که ارائه می کنند از حدود 100 هزار تومان تا بیش از 2 میلیون تومان برای هر شب ارزش گذاری شده اند. تقریبا تمامی هتل ها صبحانه سرو می کنند اما خدماتی مانند استخر، سونا، جکوزی، ماساژ و ... خدمات لوکس به حساب می آیند و به همین دلیل میزان ارزش گذاری هتل مربوطه را بیشتر می کنند. شما با توجه به بودجه و علت سفرتان می توانید نسبت به رزرو هتل مورد نظرتان اقدام کنید. اگر شما تنها سفر می کنید و سفرتان کاری و یک یا دو روزه است، پیشنهاد ما به شما انتخاب هتل های ارزان تر خواهد بود. اما اگر آسایش و راحتی بیشتری را مدنظر دارید و به دنبالی اقامتی لوکس هستید، هتل های لوکس تهران گزینه های بسیار خوبی را در اختیارتان قرار می دهند. و البته خدمات بهتر و بیشتر و همچنین اقامت در منطقه های شمالی تهران هزینه ی بیشتری را برایتان خواهد داشت.

لوکس‌ترین هتل تهران کدام است؟

اگر به دنبال تجربه‌ای لوکس در مدت زمان اقامت خود در تهران هستید، می‌توانید نسبت به رزرو هتل های لوکس تهران اقدام کنید. با توجه به تنوع هتل های تهران، انتخاب لوکس‌ترین هتل از بین بهترین هتل های تهران بسیار دشوار خواهد بود. از میان هتل های 5 ستاره تهران می‌توان به هتل اسپیناس پالاس، هتل آزادی تهران، هتل استقلال تهران، هتل اسپیناس تهران، هتل لاله، هتل هما تهران و هتل نووتل اشاره کرد. اقامت در این هتل های لوکس تهران قطعا هزینه‌ی بیشتری نسبت به سایر هتل ها خواهد داشت اما کیفیت بالاتر آن‌ها بسیار محسوس خواهد بود.

ارزان‌ترین هتل تهران کدام است؟

برای صرفه جویی در هزینه‌ی اقامت، می‌توان نسبت به رزرو هتل های ارزان تهران اقدام کرد. همانطور که اشاره شد تنوع هتل های تهران بسیار زیاد بوده و مشخص کردن ارزان ترین و اقتصادی ترین هتل تهران کار بسیار سختی خواهد بود. بهترین هتل تهران از میان هتل های 1 و 2 ستاره تهران را می‌توان هتل خیام، هتل مینا، هتل ساسان، هتل پرستو تهران و هتل آراد تهران دانست. اقامت در اقتصادی ترین هتل تهران برای شما هزینه‌ای معادل کمتر از 150 هزار تومان به ازای هر شب را خواهد داشت.

گران‌ترین هتل آپارتمان تهران کدام است؟

عموما رزرو هتل آپارتمان برای کاهش هزینه صورت می‌گیرد اما در مواردی هتل آپارتمان ها کیفیت بالایی ارائه می‌کنند که باعث افزایش قیمت خواهد شد. گران‌ترین و لاکچری‌ترین هتل آپارتمان تهران که در سایت اقامت 24 قادر به رزرو آن هستید، هتل آپارتمان جم تهران است. هزینه‌ی اقامت در اتاق های این هتل آپارتمان در تهران، از 1 میلیون تومان شروع شده و تا 2 میلیون تومان خواهد رسید.

ارزان‌ترین هتل آپارتمان تهران کدام است؟

از ارزان‌ترین هتل آپارتمان های تهران که در سایت اقامت24 قابل رزرو می‌باشند می‌توان به هتل اپارتمان رازی، هتل آپارتمان پارس و هتل آپارتمان خلیج اشاره کرد. هزینه‌ی رزرو در این هتل آپارتمان ها کمتر از 310 هزار تومان خواهد شد و برای افرادی که هزینه و قیمت از سطح خدمات و کیفیت اهمیت بیشتری دارد بسیار مناسب خواهد بود.

چرا هتل های تهران را از اقامت 24 رزرو کنیم؟

سامانه اقامت 24 با داشتن قراردادهای بلند مدت با هتل ها و حجم خرید بالا، توانسته با قیمت مناسبی اتاق ها را در اختیار مسافران قرار دهد. با رزرو هتل از اقامت 24 می توانید با برخورداری از پشتیبانی 24 ساعته، ضمانت کمترین قیمت و بازپرداخت هزینه کنسلی در همان روز، با خیالی آسوده به مسافرت بروید.