مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتل آپارتمانبشری مشهد

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل آپارتمان بشری مشهد

شروع قیمت از 275,000 تومان

هتلآتور مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل آتور مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلالمپیا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل المپیا مشهد

شروع قیمت از 355,000 تومان

هتلمرمر مشهد

تخفیف رزرو تا

٪53

هتل مرمر مشهد

شروع قیمت از 140,000 تومان

هتلخاور مشهد

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل خاور مشهد

شروع قیمت از 235,000 تومان

هتلپارسه مشهد

تخفیف رزرو تا

٪57

هتل پارسه مشهد

شروع قیمت از 400,000 تومان

هتلآتی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل آتی مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلالوند مشهد

تخفیف رزرو تا

٪59

هتل الوند مشهد

شروع قیمت از 180,000 تومان

هتلشهریار مشهد

تخفیف رزرو تا

٪43

هتل شهریار مشهد

شروع قیمت از 140,000 تومان

هتلفجر مشهد

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل فجر مشهد

شروع قیمت از 240,000 تومان

هتلکوثر مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل کوثر مشهد

شروع قیمت از 1,200,000 تومان

هتل آپارتمانحریرستان مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان حریرستان مشهد

شروع قیمت از 380,000 تومان

هتلسراج مشهد

تخفیف رزرو تا

٪54

هتل سراج مشهد

شروع قیمت از 230,000 تومان

هتلفراز مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل فراز مشهد

شروع قیمت از 260,000 تومان

هتلکارن مشهد

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل کارن مشهد

شروع قیمت از 420,000 تومان

هتل آپارتماناریکا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل آپارتمان اریکا مشهد

شروع قیمت از 270,000 تومان

هتلآریا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل آریا مشهد

شروع قیمت از 320,000 تومان

هتلفرید مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل فرید مشهد

شروع قیمت از 218,000 تومان

هتلذاکر مشهد

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل ذاکر مشهد

شروع قیمت از 380,000 تومان

هتلابریشم مشهد

تخفیف رزرو تا

٪2

هتل ابریشم مشهد

شروع قیمت از 490,000 تومان

هتلایساتیس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪59

هتل ایساتیس مشهد

شروع قیمت از 270,000 تومان

هتلحافظ مشهد

تخفیف رزرو تا

٪21

هتل حافظ مشهد

شروع قیمت از 420,000 تومان

هتلادریس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل ادریس مشهد

شروع قیمت از 265,000 تومان

هتلاولیا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل اولیا مشهد

شروع قیمت از 340,000 تومان

هتلپرستاره مشهد

تخفیف رزرو تا

٪68

هتل پرستاره مشهد

شروع قیمت از 250,000 تومان

هتل آپارتمانمهر مشهد

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل آپارتمان مهر مشهد

شروع قیمت از 670,000 تومان

هتلقدس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪46

هتل قدس مشهد

شروع قیمت از 395,000 تومان

هتل آپارتمانمودت مشهد

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل آپارتمان مودت مشهد

شروع قیمت از 320,000 تومان

هتلآفریقا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪50

هتل آفریقا مشهد

شروع قیمت از 150,000 تومان

هتلدانشور مشهد

تخفیف رزرو تا

٪53

هتل دانشور مشهد

شروع قیمت از 340,000 تومان

هتلرازی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل رازی مشهد

شروع قیمت از 202,000 تومان

هتلسپنتا مشهد مشهد

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل سپنتا مشهد مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلتوکل مشهد

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل توکل مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتماننجف اشرف مشهد

تخفیف رزرو تا

٪12

هتل آپارتمان نجف اشرف مشهد

شروع قیمت از 535,000 تومان

هتلیاقوت شرق مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل یاقوت شرق مشهد

شروع قیمت از 330,000 تومان

هتلامینیان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل امینیان مشهد

شروع قیمت از 360,000 تومان

هتلصدف مشهد

تخفیف رزرو تا

٪54

هتل صدف مشهد

شروع قیمت از 160,000 تومان

هتل آپارتمانرضوان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل آپارتمان رضوان مشهد

شروع قیمت از 360,000 تومان

هتلانقلاب مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل انقلاب مشهد

شروع قیمت از 300,000 تومان

هتل آپارتمانپرنیان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪15

هتل آپارتمان پرنیان مشهد

شروع قیمت از 295,000 تومان

خانه مسافرفرهمند مشهد

تخفیف رزرو تا

٪35

خانه مسافر فرهمند مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

خانه مسافرفرزانه مشهد

تخفیف رزرو تا

٪13

خانه مسافر فرزانه مشهد

شروع قیمت از 320,000 تومان

خانه مسافریادگار مشهد

تخفیف رزرو تا

-

خانه مسافر یادگار مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

مهمانپذیرنیاوران مشهد

تخفیف رزرو تا

٪50

مهمانپذیر نیاوران مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانمهستان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪51

هتل آپارتمان مهستان مشهد

شروع قیمت از 500,000 تومان

هتل آپارتمانشبستان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل آپارتمان شبستان مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلگل گندم شباهنگ مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل گل گندم شباهنگ مشهد

شروع قیمت از 212,000 تومان

هتلعقیق رضوی مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل عقیق رضوی مشهد

شروع قیمت از 350,000 تومان

هتل آپارتمانآل یاسین مشهد

تخفیف رزرو تا

٪42

هتل آپارتمان آل یاسین مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلصحرا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل صحرا مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانعلمدار مشهد

تخفیف رزرو تا

٪51

هتل آپارتمان علمدار مشهد

شروع قیمت از 330,000 تومان

هتل آپارتمانمیلاد نور مشهد

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل آپارتمان میلاد نور مشهد

شروع قیمت از 560,000 تومان

هتل آپارتمانشباهنگ مشهد

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل آپارتمان شباهنگ مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلفرزانگان رضوی مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل فرزانگان رضوی مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

مهمانپذیرهیراد مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

مهمانپذیر هیراد مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

مهمانپذیرطهرانی(ولیعصر) مشهد

تخفیف رزرو تا

٪5

مهمانپذیر طهرانی(ولیعصر) مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانبرجیس مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان برجیس مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلطوبی مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل طوبی مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلامیر مشهد

تخفیف رزرو تا

٪31

هتل امیر مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلشاکر مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل شاکر مشهد

درحال بروزرسانی قیمت