مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتلاطلس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل اطلس مشهد

شروع قیمت از 314,000 تومان

هتلفردوسی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪26

هتل فردوسی مشهد

شروع قیمت از 185,000 تومان

هتلتهران مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل تهران مشهد

شروع قیمت از 265,000 تومان

هتلمیامی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل میامی مشهد

شروع قیمت از 260,000 تومان

هتلخانه سبز مشهد

تخفیف رزرو تا

٪61

هتل خانه سبز مشهد

شروع قیمت از 256,000 تومان

هتل آپارتمانحیات شرق(سارا سابق) مشهد

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل آپارتمان حیات شرق(سارا سابق) مشهد

شروع قیمت از 460,000 تومان

هتلهلیا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪52

هتل هلیا مشهد

شروع قیمت از 190,000 تومان

هتلارم مشهد

تخفیف رزرو تا

٪55

هتل ارم مشهد

شروع قیمت از 265,000 تومان

هتلایران زمین مشهد

تخفیف رزرو تا

٪55

هتل ایران زمین مشهد

شروع قیمت از 480,000 تومان

هتلپارمیدا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل پارمیدا مشهد

شروع قیمت از 380,000 تومان

هتلعرش مشهد

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل عرش مشهد

شروع قیمت از 360,000 تومان

هتلآدینا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل آدینا مشهد

شروع قیمت از 370,000 تومان

هتلحلما مشهد

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل حلما مشهد

شروع قیمت از 355,000 تومان

هتلسهند مشهد

تخفیف رزرو تا

٪60

هتل سهند مشهد

شروع قیمت از 654,000 تومان

هتلهاترا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪55

هتل هاترا مشهد

شروع قیمت از 190,000 تومان

هتلصادقیه مشهد

تخفیف رزرو تا

٪56

هتل صادقیه مشهد

شروع قیمت از 390,000 تومان

هتلشارستان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪4

هتل شارستان مشهد

شروع قیمت از 590,000 تومان

هتلکیان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل کیان مشهد

شروع قیمت از 420,000 تومان

هتلزیتون مشهد

تخفیف رزرو تا

٪54

هتل زیتون مشهد

شروع قیمت از 230,000 تومان

مهمانپذیراسپینو مشهد

تخفیف رزرو تا

٪20

مهمانپذیر اسپینو مشهد

شروع قیمت از 230,000 تومان

هتلباختر مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل باختر مشهد

شروع قیمت از 138,000 تومان

هتلنور مشهد

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل نور مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانآرمان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪31

هتل آپارتمان آرمان مشهد

شروع قیمت از 717,000 تومان

هتلجواهر شرق مشهد

تخفیف رزرو تا

٪69

هتل جواهر شرق مشهد

شروع قیمت از 630,000 تومان

هتلآیران مشهد

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل آیران مشهد

شروع قیمت از 360,000 تومان

هتلتوحید نوین مشهد

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل توحید نوین مشهد

شروع قیمت از 432,000 تومان

هتلآرامیس مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل آرامیس مشهد

شروع قیمت از 109,000 تومان

هتل آپارتمانافرا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪21

هتل آپارتمان افرا مشهد

شروع قیمت از 235,000 تومان

هتلمنجی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل منجی مشهد

شروع قیمت از 530,000 تومان

هتلرضا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل رضا مشهد

شروع قیمت از 280,000 تومان

هتلرضویه مشهد

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل رضویه مشهد

شروع قیمت از 365,000 تومان

هتلجم مشهد

تخفیف رزرو تا

٪21

هتل جم مشهد

شروع قیمت از 324,000 تومان

هتلسی برگ مشهد

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل سی برگ مشهد

شروع قیمت از 235,000 تومان

هتلسیمرغ مشهد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل سیمرغ مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلهرند مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل هرند مشهد

شروع قیمت از 350,000 تومان

هتلنیما مشهد

تخفیف رزرو تا

٪42

هتل نیما مشهد

شروع قیمت از 160,000 تومان

هتلصبا مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل صبا مشهد

شروع قیمت از 198,000 تومان

مجتمع اقامتیهفت آسمان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪47

مجتمع اقامتی هفت آسمان مشهد

شروع قیمت از 300,000 تومان

هتلآپادانا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪65

هتل آپادانا مشهد

شروع قیمت از 530,000 تومان

هتللاله مشهد

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل لاله مشهد

شروع قیمت از 226,000 تومان

هتلخیام مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل خیام مشهد

شروع قیمت از 300,000 تومان

هتلمدائن مشهد

تخفیف رزرو تا

٪26

هتل مدائن مشهد

شروع قیمت از 430,000 تومان

هتلفرهنگ و هنر مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل فرهنگ و هنر مشهد

شروع قیمت از 205,000 تومان

هتلدیپلمات مشهد

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل دیپلمات مشهد

شروع قیمت از 310,000 تومان

هتلآفاق مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل آفاق مشهد

شروع قیمت از 490,000 تومان

هتلقصر نیلی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪10

هتل قصر نیلی مشهد

شروع قیمت از 320,000 تومان

هتل آپارتمانآلتون مشهد

تخفیف رزرو تا

٪3

هتل آپارتمان آلتون مشهد

شروع قیمت از 380,000 تومان

هتلسحاب مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل سحاب مشهد

شروع قیمت از 245,000 تومان

هتل آپارتمانفضل مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل آپارتمان فضل مشهد

شروع قیمت از 210,000 تومان

مهمانپذیرشارین مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

مهمانپذیر شارین مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلگلستان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪26

هتل گلستان مشهد

شروع قیمت از 220,000 تومان

هتلجواهری مشهد

تخفیف رزرو تا

٪63

هتل جواهری مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلپارسیان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل پارسیان مشهد

شروع قیمت از 208,000 تومان

هتل آپارتمانامید مشهد

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل آپارتمان امید مشهد

شروع قیمت از 545,000 تومان

هتلنگین پاسارگاد مشهد

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل نگین پاسارگاد مشهد

شروع قیمت از 579,000 تومان

مهمانپذیرپلیکان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪44

مهمانپذیر پلیکان مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلاشراق مشهد

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل اشراق مشهد

شروع قیمت از 320,000 تومان

هتلساوین مشهد

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل ساوین مشهد

شروع قیمت از 360,000 تومان

هتلشیراز مشهد

تخفیف رزرو تا

٪45

هتل شیراز مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانفاخر مشهد

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل آپارتمان فاخر مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمانکریم خان مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان کریم خان مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

مجتمعجهانگردی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪52

مجتمع جهانگردی مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلپردیس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪46

هتل پردیس مشهد

درحال بروزرسانی قیمت