مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتلارم مشهد

تخفیف رزرو تا

٪55

هتل ارم مشهد

شروع قیمت از 226,000 تومان

هتلالمپیا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل المپیا مشهد

شروع قیمت از 355,000 تومان

هتلمرمر مشهد

تخفیف رزرو تا

٪53

هتل مرمر مشهد

شروع قیمت از 140,000 تومان

هتلحلما مشهد

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل حلما مشهد

شروع قیمت از 355,000 تومان

هتلسهند مشهد

تخفیف رزرو تا

٪60

هتل سهند مشهد

شروع قیمت از 190,000 تومان

هتلپارسه مشهد

تخفیف رزرو تا

٪57

هتل پارسه مشهد

شروع قیمت از 400,000 تومان

هتلآتی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل آتی مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

مهمانپذیراسپینو مشهد

تخفیف رزرو تا

٪34

مهمانپذیر اسپینو مشهد

شروع قیمت از 230,000 تومان

هتلارگ مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل ارگ مشهد

شروع قیمت از 215,000 تومان

هتلالوند مشهد

تخفیف رزرو تا

٪59

هتل الوند مشهد

شروع قیمت از 180,000 تومان

هتلشهریار مشهد

تخفیف رزرو تا

٪43

هتل شهریار مشهد

شروع قیمت از 140,000 تومان

هتلکوثر مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل کوثر مشهد

شروع قیمت از 1,200,000 تومان

هتلسراج مشهد

تخفیف رزرو تا

٪54

هتل سراج مشهد

شروع قیمت از 230,000 تومان

هتلفراز مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل فراز مشهد

شروع قیمت از 260,000 تومان

هتلصابر مشهد

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل صابر مشهد

شروع قیمت از 330,000 تومان

هتلهرند مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل هرند مشهد

شروع قیمت از 350,000 تومان

هتلآریا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل آریا مشهد

شروع قیمت از 133,000 تومان

هتلفرید مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل فرید مشهد

شروع قیمت از 218,000 تومان

هتلذاکر مشهد

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل ذاکر مشهد

شروع قیمت از 380,000 تومان

هتل آپارتمانلاوان(جمکران سابق) مشهد

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل آپارتمان لاوان(جمکران سابق) مشهد

شروع قیمت از 130,000 تومان

هتلآرسان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪60

هتل آرسان مشهد

شروع قیمت از 110,000 تومان

هتلخیام مشهد

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل خیام مشهد

شروع قیمت از 300,000 تومان

هتلایساتیس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪59

هتل ایساتیس مشهد

شروع قیمت از 270,000 تومان

هتلسخاوت مشهد

تخفیف رزرو تا

٪15

هتل سخاوت مشهد

شروع قیمت از 340,000 تومان

هتلحافظ مشهد

تخفیف رزرو تا

٪21

هتل حافظ مشهد

شروع قیمت از 420,000 تومان

هتلاولیا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل اولیا مشهد

شروع قیمت از 340,000 تومان

هتلقدس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪46

هتل قدس مشهد

شروع قیمت از 395,000 تومان

هتلآفریقا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪50

هتل آفریقا مشهد

شروع قیمت از 150,000 تومان

هتلرازی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل رازی مشهد

شروع قیمت از 202,000 تومان

هتلسپنتا مشهد مشهد

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل سپنتا مشهد مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلتوکل مشهد

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل توکل مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلیاقوت شرق مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل یاقوت شرق مشهد

شروع قیمت از 330,000 تومان

هتلامینیان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل امینیان مشهد

شروع قیمت از 360,000 تومان

هتلانقلاب مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل انقلاب مشهد

شروع قیمت از 300,000 تومان

هتل آپارتمانآلتون مشهد

تخفیف رزرو تا

٪3

هتل آپارتمان آلتون مشهد

شروع قیمت از 380,000 تومان

هتلستاره شرق مشهد

تخفیف رزرو تا

٪26

هتل ستاره شرق مشهد

شروع قیمت از 370,000 تومان

خانه مسافرفرزانه مشهد

تخفیف رزرو تا

٪13

خانه مسافر فرزانه مشهد

شروع قیمت از 320,000 تومان

هتلجواهری مشهد

تخفیف رزرو تا

٪63

هتل جواهری مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلیکتا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل یکتا مشهد

شروع قیمت از 250,000 تومان

هتلگل سرخ مشهد

تخفیف رزرو تا

٪3

هتل گل سرخ مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

مهمانپذیرپلیکان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪44

مهمانپذیر پلیکان مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلصحرا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل صحرا مشهد

درحال بروزرسانی قیمت