كنسولگري کشور افغانستان مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    نهادهای مهم

سفارت کشور افغانستان در خیابان امام خمینی قرار دارد.