• استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

در مجاورات اين ميدان بيمارستان فارابي قرار دارد و در انتهاي آن ميدان كوثر،اين بلوار به دو بخش كوثر شمالي و جنوبي تقسيم مي شود.