كنسولگري کشور ترکمنستان مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    نهادهای مهم

سفارت خانه کشور ترکمنستان در میدان ده دی ،خیابان امام خمینی قرار دارد.