مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتلارگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪12

هتل ارگ شیراز

شروع قیمت از 340,000 تومان

هتل آپارتمانجهان نما شیراز

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

شروع قیمت از 250,000 تومان

هتلبین الحرمین شیراز

تخفیف رزرو تا

٪58

هتل بین الحرمین شیراز

شروع قیمت از 325,000 تومان

هتلپارک شیراز

تخفیف رزرو تا

-

هتل پارک شیراز

شروع قیمت از 500,000 تومان

هتل آپارتمانجام جم شیراز

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل آپارتمان جام جم شیراز

شروع قیمت از 149,000 تومان

هتلامیر کبیر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪43

هتل امیر کبیر شیراز

شروع قیمت از 340,000 تومان

هتلپارسیان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪65

هتل پارسیان شیراز

شروع قیمت از 400,000 تومان

هتلمجتمع جهانگردی شیراز

تخفیف رزرو تا

-

هتل مجتمع جهانگردی شیراز

شروع قیمت از 340,000 تومان

هتلاطلس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل اطلس شیراز

شروع قیمت از 217,000 تومان

هتل آپارتمانرز ریحان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل آپارتمان رز ریحان شیراز

شروع قیمت از 340,000 تومان

هتلارم شیراز

تخفیف رزرو تا

٪47

هتل ارم شیراز

شروع قیمت از 380,000 تومان

هتلوکیل شیراز

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل وکیل شیراز

شروع قیمت از 323,000 تومان

هتلتالار شیراز

تخفیف رزرو تا

٪61

هتل تالار شیراز

شروع قیمت از 157,000 تومان

هتلرودكی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل رودكی شیراز

شروع قیمت از 120,000 تومان

مهمانپذیرحیدری شیراز

تخفیف رزرو تا

-

مهمانپذیر حیدری شیراز

شروع قیمت از 150,000 تومان