هتل ۵ ستاره کادوس بزرگ رشت
هتل ۴ ستاره شبستان رشت
هتل آپارتمان ۳ ستاره نرگس رشت