• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

محدوده بین خیابان صیاد شیرازی، خیابان پژوهش، خیابان گلستان و خیابان جواد، صفائیه می باشد.