مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتللاله يزد

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل لاله يزد

شروع قیمت از 331,000 تومان

هتلسنتی خوان دوحد يزد

تخفیف رزرو تا

-

هتل سنتی خوان دوحد يزد

شروع قیمت از 297,000 تومان

هتلالزهرا يزد

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل الزهرا يزد

شروع قیمت از 280,000 تومان

هتلتاریخی لب خندق يزد

تخفیف رزرو تا

٪58

هتل تاریخی لب خندق يزد

شروع قیمت از 430,000 تومان

هتلپارسیان يزد

تخفیف رزرو تا

-

هتل پارسیان يزد

شروع قیمت از 470,000 تومان

هتلفاضلی يزد

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل فاضلی يزد

شروع قیمت از 320,000 تومان

هتلسنتی مهر يزد

تخفیف رزرو تا

٪69

هتل سنتی مهر يزد

شروع قیمت از 456,000 تومان

مهمانسراجهانگردی يزد

تخفیف رزرو تا

٪20

مهمانسرا جهانگردی يزد

شروع قیمت از 650,000 تومان

هتلسنتی مظفر يزد

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل سنتی مظفر يزد

شروع قیمت از 152,000 تومان

هتلسنتی رویای قدیم يزد

تخفیف رزرو تا

-

هتل سنتی رویای قدیم يزد

شروع قیمت از 357,000 تومان

هتلسنتی والی يزد

تخفیف رزرو تا

٪49

هتل سنتی والی يزد

شروع قیمت از 414,000 تومان

هتلآرامش (خاتم سابق) يزد

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل آرامش (خاتم سابق) يزد

شروع قیمت از 430,000 تومان

مجتمع اقامتیکاروان يزد

تخفیف رزرو تا

٪38

مجتمع اقامتی کاروان يزد

شروع قیمت از 430,000 تومان