• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

حد فاصل بین خیابان خامنه ای تا جاده فردوسی،شهرک دارایی می باشد.