• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

از جمله فرایند منظم توسعه صنعت، ایجاد شهرک های صنعتی در نقاط مختلف کشور است که هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی و هم از جهت تعامل میان صنعتگران، موجبات رشد و توسع را فراهم می آورد.