مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتلانقلاب تهران

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل انقلاب تهران

شروع قیمت از 352,000 تومان

هتلاوین تهران

تخفیف رزرو تا

٪51

هتل اوین تهران

شروع قیمت از 347,000 تومان

هتلآتانا تهران

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل آتانا تهران

شروع قیمت از 429,000 تومان

هتلکوثر تهران

تخفیف رزرو تا

٪45

هتل کوثر تهران

شروع قیمت از 290,000 تومان

هتلایبیس (اکسیس) تهران

تخفیف رزرو تا

٪46

هتل ایبیس (اکسیس) تهران

شروع قیمت از 340,000 تومان

هتلهويزه تهران

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل هويزه تهران

شروع قیمت از 439,000 تومان

هتلبزرگ تهران

تخفیف رزرو تا

٪60

هتل بزرگ تهران

شروع قیمت از 300,000 تومان

هتلبزرگ فردوسی تهران

تخفیف رزرو تا

٪57

هتل بزرگ فردوسی تهران

شروع قیمت از 300,000 تومان

هتلآرامیس تهران

تخفیف رزرو تا

٪50

هتل آرامیس تهران

شروع قیمت از 309,000 تومان

هتلالمپیک تهران

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل المپیک تهران

شروع قیمت از 540,000 تومان

هتلآساره تهران

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل آساره تهران

شروع قیمت از 264,000 تومان

هتلسیمرغ تهران

تخفیف رزرو تا

٪47

هتل سیمرغ تهران

شروع قیمت از 420,000 تومان

هتلآکادمی تهران

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل آکادمی تهران

شروع قیمت از 445,000 تومان

هتلایرانگردی جهانگردی میگون تهران

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل ایرانگردی جهانگردی میگون تهران

شروع قیمت از 775,000 تومان

هتلبزرگ 2 تهران

تخفیف رزرو تا

٪49

هتل بزرگ 2 تهران

شروع قیمت از 375,000 تومان

هتلبرج سفید تهران

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل برج سفید تهران

شروع قیمت از 756,000 تومان

هتلاسكان الوند تهران

تخفیف رزرو تا

٪47

هتل اسكان الوند تهران

شروع قیمت از 454,000 تومان

هتلارم تهران

تخفیف رزرو تا

٪55

هتل ارم تهران

شروع قیمت از 433,000 تومان