رودخانه الیگودرز الیگودرز

  • استان / شهر

    لرستان - الیگودرز

  • دسته بندی

    جاذبه ی طبیعی

این رودخانه از میانه ی شهرستان الیگودرز عبور کرده و باعث سرسبزی هرچه بیشتر این شهرستان شده است.بلوار منتهی به این رودخانه را بلوار ساحلی می نامند.