• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

حد فاصل بین خیابان نصیری تا خیابان امام جعفر صادق، اکبرآباد می باشد.