• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

نرسی آباد در محدوده بلوار نواب صفوی واقع شده است.