• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

شهرک گلستان در محدوده بین خیابان صیاد شیرازی و خیابان بوستان واقع شده است.