• استان / شهر

    خراسان رضوي - سرخس

  • دسته بندی

    نهادهای مهم

اداره پست شهر سرخس واقع در بلوار طالقانی غربی می باشد.