back-image-blur back-image

مسجد جامع ایلام

اشتراک در شبکه های اجتماعی

  • استان / شهر

    ايلام - ایلام

  • دسته بندی

    جاذبه‌ ی زیارتی

در تاریخ كشور ما احداث نیایشگاه‌ها به ویژه در دوره اسلامی بیش از هر بنای دیگری موردنظر بوده است. چنانچه اگر شهری فاقد مسجد جامع یا آدینه بود، به عنوان یك شهر معرفی نمی‌شد. احداث مسجد در كانون‌های زیستی ارتباط مستقیم با احداث بازار داشته است و به نوعی به نیاز دینی این قشر از مردم پاسخ می‌داده است