هتل ۳ ستاره ملک چالوس
هتل ۵ ستاره پارسیان آزادی خزر چالوس