• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

کوچه بیوک محدوده بین 17 شهریور ، بلوار پاک نژاد و خیابان مطهری می باشد.