• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

محدوده بین بلوار رسالت، خیابان 30 متری آرمان شهر و خیابان امام حسین، آرمان شهر می باشد.