• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

حد فاصل بین خیابان انقلاب تا خیابان سلمان فارسی خیابان قیام می باشد.