• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

بلوار ولایت حد فاصل بین خیابان آیت الله مدرسی تا خیابان آزادگان می باشد.