• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان فرخی نزدیک بازار کویتی ها و میدان بهشتی و همچنین آب انبار شش بادگیری می باشد.