back-image-blur back-image
  • استان / شهر

    خوزستان - شوشتر

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

قلعه سلاسل شوشتر  دژی است بسیار بزرگ که دارای حیاطهای مفصل و متعدد و سربازخانه هاو طویله ها و حمام ها و شبستان ها وبرج هاو باغچه هاوقورخانه و نقاره خانه ها وحرم خانه واشپزخانه و قاپی های متعدد وحوض های بزرگ وحصار و خندق بوده‌است