• استان / شهر

    قم - قم

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان 19دی نزدیک به دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان کامکار عرب نیا می باشد.