back-image-blurback-image

به شهر بیرجند و رزرو هتل های بیرجند خوش آمدید

هتل بزرگ کوهستان بیرجند

فروش نوروزی

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل بزرگ کوهستان بیرجند

شروع قیمت از ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

هتل جهانگردی بیرجند

فروش نوروزی

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل جهانگردی بیرجند

شروع قیمت از ۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان

هتل قائم بیرجند

فروش نوروزی

تخفیف رزرو تا

٪4

هتل قائم بیرجند

شروع قیمت از ۵۵۰,۰۰۰ تومان

هتل سپهر بیرجند

فروش نوروزی

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل سپهر بیرجند

شروع قیمت از ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل مقدم بیرجند

فروش نوروزی

تخفیف رزرو تا

٪1

هتل مقدم بیرجند

شروع قیمت از ۶۸۰,۰۰۰ تومان