خیابان امیری آبادان

  • استان / شهر

    خوزستان - آبادان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان امیری نزدیک به هتل آپارتمان امیرکبیر و بازار جمهوری و هتل آزادی می باشد.