back-image-blur back-image
  • استان / شهر

    زنجان - زنجان

  • دسته بندی

    جاذبه ی طبیعی

 رودخانه زنجان رود در زنجان به رود چای نیز معروف است. این رودخانه از کوه های آق داغ و چمن سلطانیه سرچشمه می گیرد و پس از گذشتن از بخش حومه زنجان و چایپاره، همراه رودخانه های دیگر در نزدیکی رجین به قزل اوزن می پیوندد زنجان رود با طول تقریبی 120 کیلومتر .از میان باغات شهر زنجان می گذرد که باعث سرسبزی  و زیبایی طبیعت اطراف شهر زنجان شده است.