• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

مسجد جامع یزد حدود 100 سال و در سه دوره ساخته شده است پایه های اصلی مسجد را ساسانیان و بنای فعلی مسجد جامع یزد مربوط به دوره ای موسوم به آذری می باشد و سبک معماری بنای مسجد جامع یزد به شیوه آذری است.بنای گنبد این مسجد متعلق به دوره ابلخانی و سر در آن متعلق به زمان شاهرخ و دوره تیموری می باشد.