اپلیکیشن های مورد نیاز سفر را دانلود کنید

ثانیه های طلایی
هتل آزادی تهران
هتل ۵ ستاره هما تهران
هتل اوین تهران
هتل استقلال تهران

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل استقلال تهران

شروع قیمت از ۴۷۷,۰۰۰ تومان

هتل اسپیناس پالاس تهران

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل اسپیناس پالاس تهران

شروع قیمت از ۷۸۰,۰۰۰ تومان

هتل اسپیناس تهران

تخفیف رزرو تا

٪45

هتل اسپیناس تهران

شروع قیمت از ۵۵۶,۰۰۰ تومان

هتل آزادی تهران

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل آزادی تهران

شروع قیمت از ۷۵۴,۰۰۰ تومان

هتل لاله تهران

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل لاله تهران

شروع قیمت از ۴۶۰,۰۰۰ تومان

هتل انقلاب تهران

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل انقلاب تهران

شروع قیمت از ۴۹۲,۰۰۰ تومان

هتل هما تهران

تخفیف رزرو تا

٪59

هتل هما تهران

شروع قیمت از ۵۵۵,۰۰۰ تومان

هتل نووتل تهران

تخفیف رزرو تا

٪26

هتل نووتل تهران

شروع قیمت از ۴۲۰,۰۰۰ تومان

هتل اوین تهران

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل اوین تهران

شروع قیمت از ۳۹۰,۰۰۰ تومان

هتل کوثر تهران

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل کوثر تهران

شروع قیمت از ۴۰۹,۰۰۰ تومان

هتل المپیک تهران

تخفیف رزرو تا

٪41

هتل المپیک تهران

شروع قیمت از ۴۷۰,۰۰۰ تومان

هتل ایبیس (اکسیس) تهران

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل ایبیس (اکسیس) تهران

شروع قیمت از ۳۹۲,۰۰۰ تومان

هتل شهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل شهر تهران

شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل بزرگ تهران

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل بزرگ تهران

شروع قیمت از ۴۵۶,۰۰۰ تومان

هتل بزرگ فردوسی تهران

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل بزرگ فردوسی تهران

شروع قیمت از ۴۱۲,۰۰۰ تومان

هتل هويزه تهران

تخفیف رزرو تا

٪12

هتل هويزه تهران

شروع قیمت از ۵۴۰,۰۰۰ تومان

هتل پامچال تهران

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل پامچال تهران

شروع قیمت از ۳۳۵,۰۰۰ تومان

هتل مروارید تهران

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل مروارید تهران

شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان

هتل مارليك تهران

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل مارليك تهران

شروع قیمت از ۳۷۲,۰۰۰ تومان

هتل بلوط تهران

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل بلوط تهران

شروع قیمت از ۵۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آرامیس تهران

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل آرامیس تهران

شروع قیمت از ۴۷۸,۰۰۰ تومان

هتل آساره تهران

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل آساره تهران

شروع قیمت از ۳۷۴,۰۰۰ تومان

هتل پرشین پلازا تهران

تخفیف رزرو تا

٪50

هتل پرشین پلازا تهران

شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آکادمی تهران

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل آکادمی تهران

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

هتل هالی تهران

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل هالی تهران

شروع قیمت از ۳۱۱,۰۰۰ تومان

هتل حجاب تهران

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل حجاب تهران

شروع قیمت از ۳۵۵,۰۰۰ تومان

هتل برج سفید تهران

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل برج سفید تهران

شروع قیمت از ۸۸۵,۰۰۰ تومان

هتل جهان تهران

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل جهان تهران

شروع قیمت از ۳۶۴,۰۰۰ تومان

هتل سیمرغ تهران

تخفیف رزرو تا

٪43

هتل سیمرغ تهران

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل بهار تهران

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل بهار تهران

شروع قیمت از ۲۵۳,۰۰۰ تومان

هتل مینا تهران

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل مینا تهران

شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل اسكان الوند تهران

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل اسكان الوند تهران

شروع قیمت از ۵۹۴,۰۰۰ تومان

هتل اورین تهران

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل اورین تهران

شروع قیمت از ۲۱۴,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پارسی تهران

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل آپارتمان پارسی تهران

شروع قیمت از ۳۷۰,۰۰۰ تومان

هتل ایرانگردی جهانگردی میگون تهران

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل ایرانگردی جهانگردی میگون تهران

شروع قیمت از ۴۲۰,۰۰۰ تومان

هتل پرستو تهران

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل پرستو تهران

شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل بزرگ 2 تهران

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل بزرگ ۲ تهران

شروع قیمت از ۴۷۶,۰۰۰ تومان

 جهانگردی شمشک تهران

تخفیف رزرو تا

٪28

جهانگردی شمشک تهران

شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل باباطاهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل باباطاهر تهران

شروع قیمت از ۴۱۴,۰۰۰ تومان

هتل ساسان تهران

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل ساسان تهران

شروع قیمت از ۱۵۲,۰۰۰ تومان

هتل ایران تهران

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل ایران تهران

شروع قیمت از ۳۵۸,۰۰۰ تومان

هتل البرز تهران

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل البرز تهران

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان طوبی تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان طوبی تهران

شروع قیمت از ۷۹۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان رازی تهران

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل آپارتمان رازی تهران

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پارس تهران

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل آپارتمان پارس تهران

شروع قیمت از ۳۱۰,۰۰۰ تومان

هتل اطلس تهران

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل اطلس تهران

شروع قیمت از ۲۵۹,۰۰۰ تومان

هتل اسکان تهران

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل اسکان تهران

شروع قیمت از ۳۸۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مهرگان تهران

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل آپارتمان مهرگان تهران

شروع قیمت از ۵۷۶,۰۰۰ تومان

هتل ثامن تهران

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل ثامن تهران

شروع قیمت از ۱۹۵,۰۰۰ تومان

هتل مرکزی ایران تهران

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل مرکزی ایران تهران

شروع قیمت از ۲۱۴,۰۰۰ تومان

هتل آراد تهران

تخفیف رزرو تا

٪10

هتل آراد تهران

شروع قیمت از ۱۵۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان وزرا تهران

تخفیف رزرو تا

٪15

هتل آپارتمان وزرا تهران

شروع قیمت از ۷۰۴,۰۰۰ تومان

هتل پرشیا2 تهران

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل پرشیا۲ تهران

شروع قیمت از ۳۲۵,۰۰۰ تومان

هتل خيام تهران

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل خيام تهران

شروع قیمت از ۱۰۵,۰۰۰ تومان

هتل پرشیا تهران

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل پرشیا تهران

شروع قیمت از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر کشاورز تهران

تخفیف رزرو تا

٪4

مهمانپذیر کشاورز تهران

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل شهریار تهران

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل شهریار تهران

شروع قیمت از ۲۶۷,۰۰۰ تومان

هتل حافظ تهران

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل حافظ تهران

شروع قیمت از ۲۰۵,۰۰۰ تومان

هتل ورزش تهران

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل ورزش تهران

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل الیان تهران

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل الیان تهران

شروع قیمت از ۱۷۸,۰۰۰ تومان

هتل رزیدانس رودکی تهران

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل رزیدانس رودکی تهران

شروع قیمت از ۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل پاریز تهران

تخفیف رزرو تا

٪53

هتل پاریز تهران

شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان

هتل ارم تهران

تخفیف رزرو تا

٪43

هتل ارم تهران

شروع قیمت از ۴۸۰,۰۰۰ تومان

هتل ساینا تهران

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل ساینا تهران

شروع قیمت از ۴۹۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان کوروش تهران

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل آپارتمان کوروش تهران

شروع قیمت از ۶۰۵,۰۰۰ تومان

هتل ایرانشهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل ایرانشهر تهران

شروع قیمت از ۳۳۲,۰۰۰ تومان

هتل نیلو تهران

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل نیلو تهران

شروع قیمت از ۶۵۸,۰۰۰ تومان

هتل امیر تهران

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل امیر تهران

شروع قیمت از ۳۷۶,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تاج محل تهران

تخفیف رزرو تا

٪65

هتل آپارتمان تاج محل تهران

شروع قیمت از ۴۹۵,۰۰۰ تومان

هتل گلستان تهران

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل گلستان تهران

شروع قیمت از ۲۶۵,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر آران تهران

تخفیف رزرو تا

٪9

مهمانپذیر آران تهران

شروع قیمت از ۲۲۱,۰۰۰ تومان

هتل بولوار تهران

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل بولوار تهران

شروع قیمت از ۵۳۵,۰۰۰ تومان

هتل آرمان تهران

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل آرمان تهران

شروع قیمت از ۲۲۳,۰۰۰ تومان

هتل فارس تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل فارس تهران

شروع قیمت از ۲۶۵,۰۰۰ تومان

پانسیون رز تهران

تخفیف رزرو تا

٪13

پانسیون رز تهران

شروع قیمت از ۳۷۵,۰۰۰ تومان

هتل سعید تهران

تخفیف رزرو تا

٪12

هتل سعید تهران

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل تهران درسا تهران

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل تهران درسا تهران

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل فردوسی تهران

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل فردوسی تهران

شروع قیمت از ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل پردیس تهران

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل پردیس تهران

شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل زیبا تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل زیبا تهران

شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل پاسارگاد تهران

تخفیف رزرو تا

٪4

هتل پاسارگاد تهران

شروع قیمت از ۲۶۷,۰۰۰ تومان

هتل نادری نو تهران

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل نادری نو تهران

شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل مهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل مهر تهران

شروع قیمت از ۱۱۹,۰۰۰ تومان

هتل دو ستاره آزادی تهران

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل دو ستاره آزادی تهران

شروع قیمت از ۳۴۵,۰۰۰ تومان

هتل تابان تهران

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل تابان تهران

شروع قیمت از ۱۹۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ونوس تهران

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل آپارتمان ونوس تهران

شروع قیمت از ۵۱۹,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تاوریژ تهران

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل آپارتمان تاوریژ تهران

شروع قیمت از ۵۵۵,۰۰۰ تومان

هتل بلور تهران

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل بلور تهران

شروع قیمت از ۲۵۹,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی آفتاب تهران

تخفیف رزرو تا

٪11

مجتمع اقامتی آفتاب تهران

شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان خلیج تهران

تخفیف رزرو تا

٪3

هتل آپارتمان خلیج تهران

شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتل شیراز تهران

تخفیف رزرو تا

٪14

هتل شیراز تهران

شروع قیمت از ۲۱۹,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ملل تهران

تخفیف رزرو تا

٪1

هتل آپارتمان ملل تهران

شروع قیمت از ۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان سپهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل آپارتمان سپهر تهران

شروع قیمت از ۷۰۷,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان جم تهران

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل آپارتمان جم تهران

شروع قیمت از ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل سعدی تهران

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل سعدی تهران

شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان

هتل آپادانا تهران

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل آپادانا تهران

شروع قیمت از ۱۸۵,۰۰۰ تومان

هتل پارسا تهران

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل پارسا تهران

شروع قیمت از ۳۷۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان گلشهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل آپارتمان گلشهر تهران

شروع قیمت از ۴۰۵,۰۰۰ تومان

هتل امید تهران

تخفیف رزرو تا

٪15

هتل امید تهران

شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان

هتل نیکان تهران

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل نیکان تهران

شروع قیمت از ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل سیب تهران

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل سیب تهران

شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل دانش تهران

تخفیف رزرو تا

٪2

هتل دانش تهران

شروع قیمت از ۱۸۳,۰۰۰ تومان

هتل بوتیک شمشک تهران

تخفیف رزرو تا

٪14

هتل بوتیک شمشک تهران

شروع قیمت از ۷۱۰,۰۰۰ تومان

هتل نادر تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل نادر تهران

شروع قیمت از ۱۶۵,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر رضا تهران

تخفیف رزرو تا

٪40

مهمانپذیر رضا تهران

شروع قیمت از ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل کارون تهران

تخفیف رزرو تا

٪41

هتل کارون تهران

شروع قیمت از ۲۵۵,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر سهند تهران

تخفیف رزرو تا

٪14

مهمانپذیر سهند تهران

شروع قیمت از ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل اخوت تهران

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل اخوت تهران

شروع قیمت از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی ارگ سنگی سنگان تهران

تخفیف رزرو تا

٪33

اقامتگاه بومگردی ارگ سنگی سنگان تهران

شروع قیمت از ۲۶۶,۰۰۰ تومان

هتل فرشته پاسارگاد تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل فرشته پاسارگاد تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل اورنگ تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل اورنگ تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل هزار و یک شب تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل هزار و یک شب تهران

درحال بروزرسانی قیمت

رزرو هتل های تهران

با توجه به موقعیت تهران به عنوان پایتخت، این شهر از لحاظ علمی، تکنولوژی و شغلی یکی از مهمترین شهرهای کشور است و به همین دلیل هتل های تهران تنوع فراوانی دارند. برای رزرو هتل در تهران باید به نکات مختلفی مانند دور و یا نزدیک بودن به مرکز شهر، فاصله تا فرودگاه مهرآباد، دسترسی به بازار بزرگ تهران، مراکز خرید، مترو و سایر اماکن مهم دقت کرد.

برای مثال جهت دسترسی به اماکن منتهی به میدان انقلاب، هتل آپارتمان پارس تهران، هتل اسپیناس تهران و هتل لاله تهران مناسب است. برای رزرو هتل نزدیک فرودگاه، هتل نووتل، یکی از بهترین هتل های فرودگاهی کشور بوده و مناسب کسانی است که می خواهند در نزدیکی فرودگاه امام خمینی اقامت داشته باشند. همچنین می توان هتل مرواید تهران، هتل بلور تهران، هتل سفیر تهران، هتل هویزه تهران و ... که در میدان هفت تیر قرار دارند را به کسانی که از شلوغی شهر گریزان هستند و ترجیح می دهند از مترو استفاده کنند، پیشنهاد کرد.

اگر به دنبال رزرو هتل های لوکس تهران هستید می توانید در هتل اسپیناس پالاس و یا هتل استقلال تهران اقامت کنید. اما اگر صرفا به دنبال مکانی برای اقامت با هزینه اقتصادی هستید می توانید هتل های ارزان تهران را برای اقامت انتخاب کنید.