• استان / شهر

    يزد - تفت

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

جاده یزد تفت از شمال شرق شهر تفت شروع شده و تا جنوب شهر ادامه دارد.