متل ۳ ستاره پارسیان کلاردشت
متل ۳ ستاره باران سبز کلاردشت