• استان / شهر

    يزد - بافق

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

بلوار امام یک یاز اصلی ترین خیابان های شهر بافق است.