• استان / شهر

    قزوين - الموت

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

جاده آوه درقسمت جنوبی منطقه الموت وجود دارد.