• استان / شهر

    سمنان - سمنان

  • دسته بندی

    مرکز شهر

فرودگاه سمنان در 10 کیلومتری جاده سمنان – مشهد ودر زمینی به مساحت 328 هکتار قرار گرفته است. سابقه تاسیس این فرودگاه به سال 1355 برمی‌گردد که به صورت یک باند نیمه احداث شکل گرفت، تا سال 1375 که طی سفر ریاست جمهوری وقت به استان سمنان، بهسازی این فرودگاه مجددا انجام شد. راه دسترسی شهر سمنان به فرودگاه ابتدا از طریق بزرگراه تهران – مشهد و سپس از طریق بلوار فرودگاه تامین می‌شود.