• استان / شهر

    مازندران - نور

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان نیما نزدیک خیابان نیلوفر و شرکت برق می باشد.