تماس با اقامت ۲۴

فرم زیر به شما این امکان را می دهد تا برای هر یک از دپارتمان های اقامت ۲۴ پیام ارسال نمایید:

لطفا همه ی فیلد ها را پرنمایید

مشهد، خیابان امام رضا(ع)، خیابان عنصری، نبش عنصری ۱۱، ساختمان شهر خورشید