• استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

مقبره امام زاده سید محمد از نوادگان موسی بن جعفر معروف به گنبد خشتی مربوط به دوره صفویه  و  در ابتدای خیایان طبرسی مشهد در مجاورت کوچه سیاه آب واقع شده است و به دلیل خشتی بودن بنا، آنرا گنبد خشتی می نامند گنبد خشتی در مشهد از نظر معماری شامل فضای زیر گنبد چهار شاه نشین و هشتی ورودی می باشد.بنابر برشواهد بنیان اولیه بنای گنبدخشتی در دوره تیموری صورت گرفت و در عصر صفوی و قاجار نیز تکمیل و تزئین گشت.