۱۰۰
۵۱
 ۱۰۰
 ۹۲
 ۸۵
 ۷۰
 ۶۵
 ۵۸
 ۵۱
۵۰
۱
۵۰ 
۴۵ 
۳۲ 
۲۴ 
۱۵ 
۷ 
۱ 
امتیازات تا الان ۰
تعداد بازی امروز ۰  از ۲۴
شلیک اول
شلیک دوم
شلیک سوم

شروع

شروع