هتل لاله یزد
هتل صفاییه یزد
هتل مشیرالممالک یزد
هتل ۴ ستاره داد یزد
هتل داد يزد

تخفیف رزرو تا

٪47

هتل داد يزد

شروع قیمت از ۳۷۰,۰۰۰ تومان

هتل صفائیه يزد

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل صفائیه يزد

شروع قیمت از ۳۷۳,۰۰۰ تومان

هتل باغ مشیرالممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪50

هتل باغ مشیرالممالک يزد

شروع قیمت از ۳۱۹,۰۰۰ تومان

هتل لاله يزد

تخفیف رزرو تا

٪58

هتل لاله يزد

شروع قیمت از ۱۸۵,۰۰۰ تومان

هتل ارگ جدید يزد

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل ارگ جدید يزد

شروع قیمت از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی فیروزه يزد

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل سنتی فیروزه يزد

شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی خوان دوحد يزد

تخفیف رزرو تا

٪49

هتل سنتی خوان دوحد يزد

شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان يزد

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل پارسیان يزد

شروع قیمت از ۳۱۵,۰۰۰ تومان

هتل فاضلی يزد

تخفیف رزرو تا

٪46

هتل فاضلی يزد

شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل راه و ما يزد

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل راه و ما يزد

شروع قیمت از ۲۲۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی مظفر يزد

تخفیف رزرو تا

٪60

هتل سنتی مظفر يزد

شروع قیمت از ۱۵۵,۰۰۰ تومان

هتل جهانگردی يزد

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل جهانگردی يزد

شروع قیمت از ۴۵۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی يزد

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل سنتی يزد

شروع قیمت از ۲۶۴,۰۰۰ تومان

هتل سنتی والی يزد

تخفیف رزرو تا

٪58

هتل سنتی والی يزد

شروع قیمت از ۱۴۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی پارسیک يزد

تخفیف رزرو تا

٪25

اقامتگاه سنتی پارسیک يزد

شروع قیمت از ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل فرهنگ يزد

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل فرهنگ يزد

شروع قیمت از ۳۰۲,۰۰۰ تومان

هتل سنتی پارس يزد

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل سنتی پارس يزد

شروع قیمت از ۱۶۵,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی کاروان يزد

تخفیف رزرو تا

٪22

مجتمع اقامتی کاروان يزد

شروع قیمت از ۱۵۱,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی الماس يزد

تخفیف رزرو تا

٪47

اقامتگاه سنتی الماس يزد

شروع قیمت از ۱۱۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی نقره يزد

تخفیف رزرو تا

٪52

اقامتگاه بومگردی نقره يزد

شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی جنگل يزد

تخفیف رزرو تا

٪32

اقامتگاه سنتی جنگل يزد

شروع قیمت از ۱۰۸,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی آرا يزد

تخفیف رزرو تا

٪45

اقامتگاه سنتی آرا يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل اطلس يزد

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل اطلس يزد

شروع قیمت از ۲۲۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه صفا يزد

تخفیف رزرو تا

٪68

اقامتگاه بومگردی خانه صفا يزد

شروع قیمت از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی ترنج سبز يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی ترنج سبز يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آرامش (خاتم سابق) يزد

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل آرامش (خاتم سابق) يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی هومان يزد

تخفیف رزرو تا

٪35

اقامتگاه سنتی هومان يزد

شروع قیمت از ۲۰۸,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی گیتی يزد

تخفیف رزرو تا

٪34

اقامتگاه سنتی گیتی يزد

شروع قیمت از ۱۸۸,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی شعرباف يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی شعرباف يزد

درحال بروزرسانی قیمت

مجتمع میلاد نور(مجتمع گردشگری) يزد

تخفیف رزرو تا

٪11

مجتمع میلاد نور(مجتمع گردشگری) يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل ثلاثی يزد

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل ثلاثی يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی اوروزا يزد

درحال بروزرسانی قیمت

خانه مسافر سرای کاوه يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

خانه مسافر سرای کاوه يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی خانه سه نیک يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی ترمه يزد

تخفیف رزرو تا

٪47

اقامتگاه سنتی ترمه يزد

شروع قیمت از ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی سروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی سروش يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آواسا يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آواسا يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه بومگردی سرای درویش يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی سرای درویش يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل الزهرا يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل الزهرا يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل کاروانسرای مشیر يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل کاروانسرای مشیر يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل موزه فهادان يزد

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل موزه فهادان يزد

شروع قیمت از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل باغ شهران يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل باغ شهران يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی قنات يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی قنات يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آنتیک ملک التجار يزد

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل آنتیک ملک التجار يزد

شروع قیمت از ۳۳۴,۰۰۰ تومان

هتل تاریخی لب خندق يزد

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل تاریخی لب خندق يزد

شروع قیمت از ۲۸۱,۰۰۰ تومان

هتل آرتیمیس يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آرتیمیس يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سنتی مهر يزد

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل سنتی مهر يزد

شروع قیمت از ۳۳۳,۰۰۰ تومان

هتل تهرانی يزد

تخفیف رزرو تا

٪37

هتل تهرانی يزد

شروع قیمت از ۲۷۵,۰۰۰ تومان

هتل زنبق يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل زنبق يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

تخفیف رزرو تا

٪42

هتل سنتی کهن کاشانه يزد

شروع قیمت از ۱۱۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی کهن پایاب يزد

تخفیف رزرو تا

٪21

اقامتگاه بومگردی کهن پایاب يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سنتی رز يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل سنتی رز يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی خانه هرات يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی خانه هرات يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سنتی رویای قدیم يزد

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل سنتی رویای قدیم يزد

شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر حس خوب يزد

تخفیف رزرو تا

٪5

خانه مسافر حس خوب يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل سنتی ادیب الممالک يزد

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سنتی کوروش يزد

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل سنتی کوروش يزد

درحال بروزرسانی قیمت

اقامت در هتل های یزد و بازدید از بناهای تاریخی این شهر

وقتی صحبت از کویر، بادگیر و خانه‌های خشتی زیبا می‌شود، شهر یزد اولین گزینه‌ای است که در ذهن همه ما تداعی می‌شود. شهری با پیشینه تاریخی که به عنوان اولین شهر خشتی جهان در یونسکو به ثبت رسیده است. گردشگران زیادی مقصد سفر خود را شهر یزد قرار می‌دهند تا از نزدیک شاهد معماری زیبای این شهر باشند و گشت و گذار در ساباط‌ها و بازارهای تاریخی را تجربه کنند. علاوه بر این دلیل دیگری که یزد را به شهری پر سفر تبدیل کرده است، اهمیت این شهر به عنوان یکی از قطب‌های پزشکی ایران است. افراد بسیاری برای دریافت خدمات درمانی و سلامت راهی این شهر می‌شوند.

بهترین زمان سفر به یزد چه فصلی از سال است؟

اگر جزو کسانی هستید که تحمل هوای گرم و داغ شهر کویری یزد را ندارید، بهتر است از اوایل آبان تا اواخر اسفند و همچنین اوایل فصل بهار به یزد سفر کنید. در این بازه‌های زمانی یزد آب و هوایی نسبتا معتدل دارد و همچنین به راحتی می‌توانید به کویرنوردی که یک از تفریحات مختص شهر یزد است بپردازید. بسیاری از افراد ماه محرم را برای سفر به یزد انتخاب می‌کنند، زیرا حضور در مراسم‌های مذهبی یزد در محرم حال و هوای دیگری دارد.

در هنگام رزرو هتل یزد باید به چه نکاتی توجه نمود؟

در شهر یزد موقعیت مکانی هتل از نظر دسترسی به جاذبه‌های تاریخی چندان اهمیت ندارد، چرا که مسیرهای دسترسی در این شهر کوتاه است. با این حال اگر که به سبک سنتی و تاریخی شهر یزد علاقه‌مند هستید، بهتر است در بافت تاریخی شهر هتل رزرو نمایید. به طور کلی برای رزرو هتل های یزد بسته به هدف خود می‌توانید هتل نزدیک به فرودگاه، مرکز شهر، مراکز درمانی و…. را انتخاب نمایید. زمان سفر یکی از عواملی است که بر قیمت رزرو هتل در یزد و همچنین ظرفیت داشتن هتل های مورد نظر شما تاثیرگذار است، بنابراین در ایام شلوغ و پر مسافر شهر یزد بهتر است برای رزرو هتل سریع‌تر اقدام کنید. سفر در ایام غیر پیک و خلوت باعث می‌شود هزینه‌ها تا حدودی کاهش پیدا کند.

بهترین هتل یزد با معماری سنتی و تاریخی کدام است؟

بافت تاریخی شهر یزد خانه های سنتی و کاروانسراهای متعددی را در خود جای داده است، به طوری که امروزه تعداد زیادی از آنها به هتل و اقامتگاه سنتی تبدیل شده اند. بنابراین برای انتخاب بهترین هتل سنتی تاریخی در یزد بسته به بودجه مورد نظر خود از بین هتل‌های پنج ستاره تا یک ستاره و اقامتگاه‌های بومگردی گزینه‌های متعددی خواهید داشت. هتل‌های پنج ستاره داد و صفائیه یزد بهترین انتخاب‌ها برای اقامت در فضایی تاریخی و مجلل است. در بین هتل‌های چهار ستاره هتل باغ مشیر الممالک و هتل فهادان گزینه‌های بعدی شما خواهند بود. هتل سنتی فیروزه، هتل فاضلی و هتل مظهر نیز جزو هتل‌های سنتی سه ستاره در شهر یزد می‌باشد.

چگونه هتل‌های ارزان قیمت در یزد رزرو کنیم؟

برای رزرو آنلاین هتل‌های یزد با ارزان ترین قیمت می‌توانید هتل مورد نظر خود را در اقامت 24 با تخفیف‌‌های تا 60 درصد رزرو نمایید. قیمت ارزان هتل با توجه به موقعیت مکانی، امکانات، تعداد ستاره و همچنین بازه زمانی که شما برای سفر انتخاب کرده‌اید، متفاوت خواهد بود. بنابراین بهتر است لیست هتل‌های یزد در اقامت 24 را بر حسب قیمت مورد نظر خود فیلتر نمایید تا بهترین و مناسب‌ترین نتایج برای شما به نمایش گذاشته شود.